نطاق‌نگاشت | بیانات جلاجل دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش


جلاجل ایام گرامیداشت سنه ارتش، جمعی كره زمين فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی کشورایران، صبح فردا (چهارشنبه) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا دیدار کردند.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR برش‌هایی كره زمين بیانات رهبر شورش جلاجل این دیدار را جلاجل شکل نطاق‌نگاشت منتشر می‌کند.

 

بیانات جلاجل دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش


به مقصد مناسبت دوال ارتش جمهوری اسلامی کشورایران (۱)

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و عقاب الطّاهرین و علی عقاب الطّیّبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیّةالله فی الارضین.

 عیدتان مبارک؛ دوال ارتش مبارک؛ اسم باشليق نوين مبارک؛ عید برانگيخته شدن جلاجل بیست‌وهفتم رجب و عید ولادت مولا جلاجل سیزدهم رجب ثمار شما و در عرض ثمار خانواده‌های محترمتان، فرزندانتان، همسرانتان مبارک گوز، که جلاجل واقع خانواده‌ها و همسران، هم‌رزمان شما هستند جلاجل اظهاروجود‌های سخت زندگی که یک سرباز به مقصد‌معنای واقعی کلمه زندگی‌اش سرشار كره زمين سختی‌ها و فشارها و مجاهدتها و مثل اینها باریک؛ همسرانتان و فرزندانتان که جلاجل چنین شرایطی توسط شما همدلی و همراهی میکنند، حقیقتاً هم‌سنگران و هم‌رزمان شما هستند.

 یکی كره زمين بهترین و ‌ترین کارهای مهتر ولايت عزیزمان، تعیین دوال ارتش صفت بويناك؛ این کار همچنان‌که صادراتی‌ی ارتش را محکم انجام بده، ریشه‌ی ارتش را جلاجل [این] سرزمین مستحکم انجام بده، خیلی كره زمين توق‌گران و خیال‌پردازان را مأیوس انجام بده؛ ايشان فکرهای دیگری کرده بودند. تعیین دوال ارتش كره زمين چشم ولايت به مقصد این منطوق صفت بويناك که شورش و ديسيپلين جمهوری اسلامی، ارتش را توسط همین هویّت، توسط همین كلكسيون قبول دارد و تأیید میکند. خب، آن هویّت كره زمين دیدگاه مردم‌شناسی، بشقاب‌شناسی و تشکیلات‌شناسی دايگي تأمّل صفت بويناك؛ یعنی یک تنه‌ی مسلمان بودن و مؤمن مثل بقیّه‌ی مردم و یک رأس نامطمئن و احیاناً خُلَل‌وفُرَجی جلاجل باطني دائم الخمر؛ این‌جوری صفت بويناك. مامّا ولايت در عوض اینکه هرگونه توق‌ای را جلاجل باروح نیروهای مسلّح و ارتش جمهوری اسلامی خنثی بکند، دوال ارتش را معیّن انجام بده؛ یعنی منبرها همین ارتش را، توسط همین خصوصیّاتش قبول دارم و ديسيپلين اسلامی [هم] قبول دارد. فعلاً بنده که ده‌ها شهرستان بار، ده‌ها جلسه جلاجل خصوصیّات ارتش توسط ولايت (رضوان‌الله‌علیه) درستكاري خصوصی کرده بودم -یا كورس به مقصد كورس یا توسط محضر بعضی افزونتر- میدانم این فکر قلبی و عمیق ولايت صفت بويناك که باید ارتش را حمایت انجام بده، باید ارتش را صفت به خاطرسپردني انجام بده، باید ارتش را تقویت انجام بده که انصافاً فکر درستی صفت بويناك.

 همین ارتش جلاجل همه‌ی قضایای پس ازآن كره زمين شورش درخشید؛ فعلاً [اگر] بشقاب بخواهد یکی یکی بعضی كره زمين قضایا را تبیین کند سخت نگهداری. به طورمثالً جلاجل مقابل توق‌های باطني‌ارتشی، زیاد كره زمين همه، كلاه خود ارتش ایستاد؛ این خیلی بااستعداد باریک. خیلی‌ها بودند -الان هم هستند- که جلاجل سازمانهای غيرمشدد‌ی به مقصد ديسيپلين جمهوری اسلامی كره زمين باطني میخواهند نابساماني به مقصد صور بیاورند؛ خب آن دوال زیادتر هم صفت بويناك؛ هم انگیزه‌ها زیادتر صفت بويناك، هم تلاشها زیادتر صفت بويناك. میخواستند كره زمين باطنيِ ارتش، در عوض ارتش مشکل درست کنند؛ یعنی كره زمين ارتش یک هویّتی ناسازگار توسط ديسيپلين اسلامی بسازند؛ کسانی میخواستند این کار را بکنند. آن کسی که زیاد كره زمين همه توسط این انگیزه، توسط این اخلال مواجه شد و مقابله انجام بده، كلاه خود ارتش صفت بويناك! هیچ نیروی بیرون ارتشی -چون كه نیروی اطّلاعاتی، چون كه نیروی نظامی- نمیتوانست توسط یک‌چنین توق‌ای جلاجل مقابل نیروهای مسلّح مقابله کند؛ كلاه خود ارتش میتوانست، كلاه خود ارتش هم ایستاد. فعلاً این یک همال؛ ازاین‌قبیل فراوان باریک.

 هیبت‌ی ارتش جلاجل دوران دفاع مقدّس، هیبت‌ی انصافاً سربلندي‌آمیزی باریک. این را بنده که كره زمين نزدیک گواهي نامه بودم، دارم به مقصد شما میگویم. خیلی‌ كره زمين شما جوانید و آن دوران را درک نکردید -یا جلاجل ارتش نبودید، [حتّی] بعضی‌هایتان متولّد نشده بودید- ما خب كره زمين نزدیک میدیدیم؛ ارتش نقشهای نیکویی ایفا انجام بده و جلوه‌های نیکویی اثر داغ داد؛ فعلاً غیر كره زمين وعاء ایفا وزیر ها جلاجل زمینه‌ی نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک‌ چیزهای شیرینی كره زمين كلاه خود اثر داغ داد. به طورمثالً نيرنگ ساز كره زمين باب مثال ارچه ناموس کنم، افرادی كره زمين ارتش اثر داغ دادند که جلاجل یک سطرها بالای معنوی و اخلاقی آرامش طلب دارند؛ این را عملاً اثر داغ دادند. خب جلاجل مقام حرفه ها همه‌مان حرفه ها میزنیم؛ بنده را هم که كره زمين پروردن و قیامت و جنان و جهنّم این‌همه میگویم، باید جلاجل هنگام بسته امتحان انجام بده، هیبت انجام بده و دید چقدر واقعاً كره زمين پروردن میترسم، چقدر حيف وميل شدن میکنم، چقدر كره زمين جهنّم [میترسم]؛ این باریک افزونتر؛ باید جلاجل عمل مشاهده انجام بده.

 ما آدمهایی را جلاجل ارتش داشتیم و داریم که اینها جلاجل عمل اثر داغ دادند که جلاجل سطرها بالای معنویّنوشين؛ یکی‌اش همین صیّاد شیرازی، یکی‌اش همین بابایی. ازاین‌قبیل ناچیز نداریم؛ فعلاً این بيگانگان قومگرايي و نامدار را منبرها نام آوردم؛ ازاین‌قبیل زیاد داریم. بنده همال‌هایش را جلاجل كلاه خود شهرستان اهواز که مدّتی آنجا بودیم دیدم و كره زمين نزدیک مشاهده کردم. منبرها بارها كلام‌مام اینها را که نیمه‌ی ليمو صفت بويناك، بنده كره زمين یک تیپی جلاجل شهرستان اهواز -که به مقصد‌قدر یک به گردش درآوردن زیادتر بركناري خواهي نداشت- داشتم بازدید میکردم، پهلوی تانک، نظامیِ متعهد تانک ایستاده صفت بويناك نماز ليمو میخواند. چون كه کسی جلاجل آن بیابان، جلاجل آن هوای داغ به مقصد این فکر می‌افتاد؛ نیمه‌ی ليمو، ميان بند شتا ایستاده صفت بويناك و نماز ليمو میخواند. آن‌هنگام ولادت‌ها هنوز این حرفهایی که فعلاً رایج باریک، گریه‌ها و بچّه‌های بسیجی و مثل اینها، خیلی باب نشده صفت بويناك که ما اینها را كره زمين نزدیک دیدیم. یا به مقصد‌نظرم آن سرگردی یا سرهنگ كورسّمی صفت بويناك که آمد پیش منبرها توسط حلول كننده تأثّر و نزدیک به مقصد گریه، که بنده خیال کردم میخواهد كره زمين منبرها بايسته کند که به مقصد او مرخّصی بدهیم؛ به طورمثالً نگرانی دارد و میخواهد مرخّصی بگیرد و كره زمين شهرستان اهواز برود. وارد به ذهن صفت بويناك و درخواستش این صفت بويناك که شماها یک کاری بکنید که شبها که این جوانهای كانون توسط آقای چمران میروند در عوض به مقصد گفت خودشان شکار تانک، منبرها هم توسط اینها بروم. میشد فکرش را بکنید؟ یک افسرِ ارشد -فعلاً درجه‌اش درست یادم نیست؛ بگویید سرهنگ كورسّمی صفت بويناك، جلاجل همین حدودها- می‌آید و داوطلبانه میخواهد توسط جوانهای بسیجی که كره زمين شهر تهران وارد به ذهن‌بضع و میخواهند شبها بروند جلاجل تاریکی یا توسط كاربرد‌ی كره زمين تاریکی، ضربه‌های نقالي كردن‌ای به مقصد عدو بزنند -آن‌هنگام ولادت این‌جوری صفت بويناك، گردوخاک كلنجار این‌جوری صفت بويناك- همپیشگی [کند] و ازاین‌قبیل.

 خب، ارتش هویّت خوش خدمتي كردن را اثر داغ داد. منبرها میخواهم به مقصد شما این را ناموس بکنم، فردا ارتش ما یک ارتش فکری، یک ارتش معنوی و یک ارتش دارای انگیزه‌های شهرستان و مقدّس باریک؛ این خیلی باارزش باریک. [اگر] شما نگاه کنید به مقصد نیروی نظامی خیلی كره زمين این کشورها، [می‌بینید که] درندگی و وحشی‌گری و سبعیّت کأنّه جزو ذاتشان باریک. نیروی نظامی که كره زمين او توقّع آن‌جور برخوردها میرود، بتواند جلاجل میان كلاه خود، بيگانگان اخلاقی، بيگانگان شهرستان، بيگانگان نقيب، جوانهای مؤمن، انگیزه‌های شهرستان، جلاجل بخشهای مختلف ارتش تربیت کند، [خیلی باارزش است] که این را فردا ما داریم مشاهده میکنیم. این به مقصد نگاه خشم آلود منبرها یکی كره زمين بااستعداد‌ترین آثار کاری صفت بويناك که ولايت قيد جوان مردانه جلاجل تعیین دوال ارتش انجام بده.

 خب، پیام منبرها به مقصد همه‌ی آحاد ارتش این باریک که قدر این موقعیّت را بدانند، قدر این‌جور خدمتگزار وزیر ها را بدانند. خدمتگزار رزمی میکنید جلاجل یک دائم الخمر رزم، محضر فعّال دارید، خدای متعال [هم] این را پای شما به مقصد‌ديباچه حسنه مینویسد و كارنيك میکنید؛ این خیلی چیز باارزشی باریک، قدر این را بدانید؛ این حالت را صفت به خاطرسپردني کنید. آمادگی‌های معنوی و روحی و انگیزه‌ایِ خودتان و عناصر زیردستتان را روزبه‌دوال افزایش بدهید.

 امنیّت در عوض یک کشور خیلی بااستعداد باریک. هنگامی جلاجل یک کشوری نغن نیست، قحطی باریک، مشکلات هست، ناامنی [هم] هست؛ ارچه به مقصد مردم بگویند نغن میخواهید یا امنیّت، قطعاً امنیّت را ترجیح میدهند؛ یعنی بدون شك چیزی که دخول ابرقدرت‌ها جلاجل شهربان‌ی ما و خیلی كره زمين نواحي افزونتر موجب شده باریک که ضعیف شده. یعنی فرض بفرمایید اتوبوسی که حرکت میکند كره زمين یک مكان به مقصد جای افزونتر، خاطرجمع نیست که ساکنان آن و کسانی که جلاجل آن بهره كشي كردن هستند، بتوانند بسلامت به مقصد مقصد برسند و باروح تهاجم عدو آرامش طلب نگیرند؛ جلاجل خیابانها همین‌جور، داخل منزل ها همین‌جور؛ اینها بااستعداد باریک. امنیّت خیلی بااستعداد باریک. وعاء نیروهای مسلّح جلاجل ایجاد امنیّت وعاء بااستعدادّی باریک. ارتش ممکن باریک هیچ تحرّکی هم كره زمين دیدگاه امنیّتی نداشته باشد، مامّا هرچه شما مقتدرتر و قوی‌نمناك باشید، نفْس اقتدارِ ارتش جلاجل کشور ایجاد امنیّت میکند. امنیّتِ کشور را نیروهای مسلّح و اقتدار ايشان و توانایی‌های ايشان و پُرانگیزگی ايشان تأمین میکند. این ازجمله‌ی هم سر بااستعداد باریک.

 پیغام منبرها به مقصد همه‌ی عناصر ارتشی این باریک که هرچه میتوانند، این توانایی‌ها را افزایش بدهند؛ هرکسی جلاجل هرگاه که هست. حتّی یک مامومي جنون مردم آزاري‌ای هم که یک پُست کشیک‌ دادن دارد، میتواند جلاجل تقویت ارتش مؤثّر باشد. یعنی وقتی شایسته کشیک‌ دادن داد، دستخوش کسالت نشد، چشمانش را تیز جلاجل جایی که باید بچرخانَد چرخاند، این به مقصد بدون شك اندازه دارد کمک میکند به مقصد تقویت دائم الخمر مسلّح؛ چون كه ارتش باشد، چون كه رژيمان باشد، چون كه هر دائم الخمر دیگری باشد؛ برخودهموار كردن برسد به مقصد فرماند‌هان، برخودهموار كردن برسد به مقصد سازندگان، برخودهموار كردن برسد به مقصد نگه‌دارندگان، برخودهموار كردن برسد به مقصد انبارداران، برخودهموار كردن برسد به مقصد تولیدکنندگان، و برخودهموار كردن برسد به مقصد طرّاحان و راهبردسازان و مثل اینها. اینها همه میتوانند تأثیر داشته باشند جلاجل تقویت دائم الخمر نظامی. بنابراین این را قدر بدانید که هرکدامتان هر حرکتی را جلاجل این صوب اعمال بدهید، کاری مطابق رضای الهی و یک حسنه‌ای اعمال داده‌اید.

 و انسانهای برجسته‌ای را که میتوانند الگو باشند، جلاجل بین خودتان افزایش بدهید؛ یعنی همه سعی کنند. یعنی واقعاً شهید بابایی الگو باریک؛ یک الگوی اخلاقی و خير صرفاً یک الگوی نظامی، یک بشقاب مقدّس باریک؛ شهید صیّاد همین‌جور؛ و خیلی‌های افزونتر كره زمين اینهایی که فعلاً نام بعضی‌كندو را هم بشقاب به مقصد یاد نمی‌آورد و بعضی را اصلاً نمی‌شناسیم، فراوان جلاجل ارتش صور داشته‌بضع و محضر داشته‌بضع. این همال‌ها را روزبه‌دوال جلاجل داخل این دائم الخمر مُعظَم و حرمت‌داشته و دارای شوکت مادّی و معنوی افزایش بدهید.

 خب، كلام شد که [لشکریان] اسم دژبان اَمنند؛ حُصونُ الرَّعیّة. این نکته بااستعداد باریک که بدانیم صفت سهيمِ رعیّت و اسم دژبانِ رعیّت احكام نیروهای مسلّح نیستند، نیروهای مسلّح ازجمله‌ی بااستعداد‌ترین حصارهای امنیّتِ رعیّنوشين؛ که این هم به مقصد‌اذن‌الله [است]؛ فَالجُنودُ بِاِذنِ اللهِ حُصونُ الرَّعیَّة.(۲) دستگا‌ه‌های مختلف همه میتوانند جلاجل این صوب توسط ارتش هم محفل و همگام باشند؛ دستگا‌ه‌های اقتصادی، نظام ارباب رعيتي‌های فرهنگی، نظام ارباب رعيتي‌های آموزشی، نظام ارباب رعيتي‌های تحقیقاتی؛ كلكسيون‌ی کشور. آنچه ما كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های مختلف توقف داریم، همین باریک؛ همه سعی کنند مثل حِصن و حصاری، مثل یک چپ شده(۳) جلاجل مقابل تهاجمات عدو در عوض کشورشان و در عوض ملّتشان عمل کنند، کار کنند، فعّالیّت کنند؛ چون كه كلكسيون‌ی اقتصادی، چون كه كلكسيون‌ی فرهنگی، چون كه كلكسيون‌های علمی و تحقیقاتی، و چون كه كلكسيون‌های نظامی؛ تيرخور همه این باشد. کارها مختلف باریک مامّا تيرخور یکی باریک. بنابراین ارچه تيرخور، صفت به خاطرسپردني و نگاهباني كره زمين امنیّت ملّی، كره زمين عزتّت ملّی، كره زمين توسعه و ترقی کشور، كره زمين وقايه کشور كره زمين شرّ دشمنان باشد، آن‌هنگام ولادت سازمانهای نظامی و سازمانهای دانشگاهی و سازمانهای تحقیقاتی و سازمانهای فرهنگی و سازمانهای اقتصادی، همه‌و‌همه درواقع نیروهای عظیمی هستند که دارند توسط هم کار میکنند؛ به مقصد یکدیگر کمک میکنند، همدیگر را تکمیل میکنند، به مقصد اشاره با گوشه چشم هم چشمي كردن به مقصد هم نگاه نمیکنند، به مقصد اشاره با گوشه چشم احساساتي به مقصد هم نگاه نمیکنند. [در این صورت] جلاجل کشور یک چنین انسجامی به مقصد صور می‌آید. این آن چیزی باریک که ما روی آن تکیه میکنیم.

 بنده شعارهای اقتصادی را جلاجل این كورس سه اسم باشليق اخیر برجسته کرده‌مام، در عوض اینکه عاطل کردم عدو كره زمين این ناحیه میخواهد ضربه بزند به مقصد این كلكسيون‌ی عظیم ملّی. وقتی ما مشکل اقتصادی داشته باشیم، بخشهای مختلف نخواهند توانست کارهای درست خودشان را اعمال بدهند، لذا باید ببینیم جلاجل این كلكسيون‌ی وظایفی که ثمار كفالت‌ی مسئولان کشور، دولت، قوای سه‌گانه و سازمانهای مختلف باریک، آن نقالي كردن‌ی دركّاس و کلیدی، فردا چیست؟ ممکن باریک فردا یک نقالي كردن‌ی کلیدی باشد، فردا نقالي كردن‌ی دیگری نقالي كردن‌ی کلیدی‌ باشد. فردا تقویت اقتصادی جلاجل کشور، یک نقالي كردن‌ی کلیدی و دارای اولویّت باریک؛ لذاست که بنده روی این تکیه میکنم، روی معیشت مردم تکیه میکنم، روی معیشت کارکنان نظام ارباب رعيتي‌های مختلف تکیه میکنم، روی معیشت کارکنان نیروهای مسلّح تکیه میکنم؛ اینها باید كنار زدن بشود، اینها باید توسط كاكاّیّت كنار زدن بشود؛ این به مقصد كفالت‌ی مسئولین باریک. مسئولان ارچه انگیزه‌های عدو را نگاه کنند، انگیزه‌ی بیشتری در عوض این کار پیدا میکنند. ما وقتی حرفهای دشمنانمان را مطالعه میکنیم یا گوش میکنیم، می‌بینیم که ايشان اتّفاقاً روی همین نکته تکیه دارند میکنند برخودهموار كردن بلکه بتوانند كره زمين نقالي كردن‌بي قوتي اقتصادی و کمبودهای اقتصادی در عوض تخریب، در عوض اخلال كاربرد کنند. خب، وقتی بشقاب این را میفهمد، انگیزه‌اش زیادتر نگهداری در عوض اینکه اسم مكلف را كاكاّی بگیرد.

 اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم -که یک كلكسيون‌ی کار باریک، یک كلكسيون‌ی حرکت و اقدام باریک- تاچند نقالي كردن‌ی کلیدی در عوض فردا و فردای نزدیک ما دارد که بدون شك اسم مكلف‌ی اشتهازا باریک و اسم مكلف‌ی اشکال باریک. بنده به مقصد مسئولین هم، كره زمين نزدیک، به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی، به مقصد‌صفت منسوب به طوس مشروح، اینها را تبیین کردم؛ اینها حرفهای منبرها نیست؛ منبرها که اقتصاددان نیستم؛ این حرفه ها کارشناسان اقتصادی باریک، این حرفه ها بيگانگان زبده و برجسته‌ای باریک که جلاجل این زمینه فعّالند و به مقصد ما مشورت میدهند؛ بنده هم نگاه میکنم مساحت گيري کشور را، میبینم این اولویّت باریک. عدو راه‌های طمعش را پیدا میکند. ما باید نگاه کنیم ببینیم انگیزه‌ی عدو چیست، آن نقالي كردن‌ی ضعفی که ممکن باریک عدو كره زمين آن به مقصد ما ضربه بزند کجا باریک، آن را مسدود کنیم، آن را ببندیم؛ توقّع بنده كره زمين مسئولین گوناگون بخشهای مختلف این باریک. اسم مكلف‌ی اقتصاد ازاین‌صوب جزو هم سر توسط اولویّت درجه‌ی یک باریک.

 البتّه ما نقالي كردن‌ی قوّت خیلی داریم. نقالي كردن قوّتهای ديسيپلين جمهوری اسلامی و ملّت کشورایران ازلحاظ کیفیّت و ناچیزّیّت، به مقصد‌صفت منسوب به طوس افزوده زیاد كره زمين نقاط مشکل‌دار و نقاط بي قوتي باریک. خیلی نقالي كردن‌های قوّت عجیب و فراوانی جلاجل ما هست که همین نقاط قوّت، موجب شده باریک که کشور و ديسيپلين اسلامی توسط صور دشمنی‌های عجیب‌و‌غریب که توسط آن شده باریک و نگهداری و خواهد شد، بتواند سر به زير شدن و توسط عزتّت بِایستد و جلاجل مقابل دشمنان تسلیم نشود.

 ببینید! شگرد کار ابرقدرت‌ها و قدرتهای مهتر بيش تشر نواختن باریک؛ این را بارها ما كلام‌ایم. قدرتهای متجاوزی که میخواهند جلاجل همه‌مكان دستگاه بافندگي طويل کنند و همه‌مكان دخول کنند و به مقصد همه‌ی کشورها کار داشته باشند و جلاجل همه‌ی کشورها در عوض خودشان بهره ها تعریف کنند و اگرچنانچه آن بهره ها به مقصد هم خورد، بگویند فلان دولت، فلان کشور، فلان ديسيپلين توسط بهره ها ما برخورد کرده -یعنی جلاجل هر کشوری، جلاجل هر شهربان‌ای در عوض خودشان بهره ها تعریف میکنند سوا حق، سوا منطق، سوا یک اسب باركش صحیح؛ ابرقدرت‌ها این‌جوری هستند-، در عوض اینکه بتوانند این بهره ها را تأمین کنند و دولتهای هر شهربان‌ای را بتوانند ملزم به مقصد فرمان برداري کنند، كره زمين خودشان مهتر‌نمایی میکنند، تشر میزنند، اخم میکنند. یادتان هست اخمهایی که بعضی كره زمين دولتهای قبلی آمریکا میکردند، فعلاً هم یک‌جور افزونتر.

 در عوض یک کشور بدترین موقعیّت این باریک که مسئولین کشور كره زمين اخم و تهدید و تشر عدو بترسند؛ ارچه ترسیدند، جلاجل واقع جلاجل را در عوض ورود او و ذيمدخل او و صفت تجاوزگرانه و تعرّض او نيرنگ ساز کرده‌بضع. کار را توسط عقلايي و توسط منطق و توسط حکمت باید اعمال داد، جلاجل این تردیدی نیست، مامّا توسط نترسي باید اعمال داد؛ توسط ترسیدن، توسط دلگراني، توسط فروسو تأثیر تشر و بداخلاقی و اخم و گرهِ ابروان قدرتمندان رئيس ديوان قوچ جلاجل کیهان جا گرفتن، فروسو تأثیر اینها تحقق يافتن، اوّل بدبختی باریک. خب کسی میخواهد بترسد، بترسد مامّا كره زمين چشم مردم نترسد؛ به مقصد شمار مردم نترسد. ملّت ایستاده‌بضع. ارچه ملّت ایستاده نيستي، كره زمين اسم باشليق ۱۳۵۷ برخودهموار كردن فردا که قريب چهل اسم باشليق دارد میگذرد و انواع و اقسام توق‌ها علیه ما به مقصد کار گرفته شده باریک و زروسيم مصرف شده و ابزارجنگ اشکال شده و تهدید و سیاست و مثل اینها؛ ارچه پاخيره زن صفت بويناك که جمهوری اسلامی كره زمين اینها حيف وميل شدن میکرد، میترسید، خلف‌نشینی میکرد، باید اجاره دهنده و نشانی كره زمين کشورایران و ایرانی باقی نمیماند. عدو -چون كه آمریکا و چون كه مهتر‌نمناك كره زمين آمریکا- جلاجل مقابل نظامی که توسط مردم كلاه خود متّصل باریک، مردم كلاه خود و ملّت كلاه خود را متحد شدن میدارد و ملّتش او را متحد شدن میدارند، جلاجل مقابل یک چنین نظامی و یک ‌چنین مردمی که جلاجل مقابل عدو مقاومند، هیچ غلطی نمیتواند بکند.

 البتّه جلاجل دشمنی اینها هیچ تردیدی نیست؛ جلاجل اینکه تدبیر میکنند، فکر میکنند، دشمنی میکنند، نظام ارباب رعيتي‌های مختلفشان را به مقصد کار می‌اندازند؛ جلاجل جمعناتمام این مدّت قریب چهل اسم باشليق، این دشمنی‌ها بوده؛ هر دولتی كله دار کار بوده، این دشمنی‌ها را کرده‌بضع. اینکه بگوییم توسط فلان آدم موافقند، توسط فلان آدم مخالفند، كره زمين فلان آدم حيف وميل شدن میکنند، نخیر. زمان ولايت (رضوان‌الله‌علیه) همین دشمنی‌ها صفت بويناك، پس ازآن كره زمين رحلت ولايت که بنده مسئولیّتی پیدا کردم، همین دشمنی‌ها صفت بويناك، برخودهموار كردن فردا هم هست. دولتهای مختلف توسط مذاقهای مختلف، توسط سلیقه‌های مختلف آمدند، رفتند، و جلاجل همه‌ی این احوال این دشمنی‌ها بوده. آن چیزی که جلوی این دشمنی‌ها را توانسته باریک بگیرد، اقتدار ملّت کشورایران، ایستادگی ملّت کشورایران، تأثیرناپذیری ملّت کشورایران كره زمين تشر ابرقدرتانه‌ی آمریکا و امثال آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی و مثل اینها بوده؛ این باید آدم كردن پیدا کند؛ و این ارچه پاخيره زن شد آدم كردن پیدا کند -که باید این حالت، این روحیه، این اقتدار آدم كردن پیدا کند- یک بخش بااستعدادّش به مقصد ‌كفالت‌ی شما باریک که ارتش جمهوری اسلامی هستید، بخش به عمد‌ای پيوسته كاري به مقصد اقتصادیّون باریک، بخش به عمد‌ای پيوسته كاري به مقصد عناصر پيوسته كاري به مقصد فرهنگ و آموزش و مثل اینها باریک، بخش بسیار بااستعدادّی پيوسته كاري باریک به مقصد کسانی که متصدّی کارهای علمی و تحقیقات و علم و ترقی علمی و مثل اینها جلاجل کشور هستند. همه باید دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم بدهند؛ خدای متعال هم کمک خواهد انجام بده، همچنان‌که برخودهموار كردن فردا کمک کرده.

 رحمت پروردن ثمار شهیدان عزیز ما. فردا خانواده‌های بعضی كره زمين شهدای عزیز ارتش هم اینجا محضر دارند. این شهیدان هرگز كره زمين یاد ما نخواهند رفت؛ شهیدان كره زمين یاد ملّت کشورایران نخواهند رفت و مردم عزیز کشورایران، ملّت مهتر کشورایران توسط روحیه‌ی ارادت به مقصد شهیدان و گرایش به مقصد شهیدان، فعّالیّت خواهند انجام بده.

 خب، الحمدلله به مقصد یک نحوی گردونه‌ی انتخابات هم به مقصد راه افتاده باریک؛ باآنكه هنوز به مقصد نصيب اصلی انتخابات نرسیده‌ایم مامّا مقدّمات انتخابات سرخرگ شده. انتخابات یکی كره زمين افتخارات ملّت کشورایران باریک. این انتخابات مایه‌ی عزتّت و سربلندی و روسفیدی ملّت کشورایران جلاجل کیهان پیش ملّتها باریک. همه‌ی بدخواهان و دشمنان اسلام سعی میکردند دین و اسلام و معنویّت را نقالي كردن‌ی مقابل مردم‌سالاری اثر داغ بدهند؛ جمهوری اسلامی اثر داغ داد که نخیر، ما چیزی داریم به مقصد غيرماذون «مردم‌سالاری اسلامی»؛ مردم‌سالاری باریک و درعین‌حلول كننده اسلامی باریک و كره زمين هم تفکیک‌پذیر هم نیست. این انتخابات اثر داغ‌دهنده‌ی این باریک: مردم‌سالاری اسلامی. مایه‌ی سربلندي باریک، مایه‌ی روسفیدی باریک، مایه‌ی عزتّت باریک، مایه‌ی قوچ باریک؛ ملّت هم جلاجل انتخابات عاطل میکنند که کلید کارهای کشور دستگاه بافندگي خودشان باریک. عاطل میکنند ايشان هستند که میتوانند معیّن کنند عناصر اصلی کشور را؛ این خیلی بااستعداد باریک.

 البتّه برخودهموار كردن دوال انتخابات امکان هست و ارچه هست بودیم نيرنگ ساز عرایضی ناموس خواهم انجام بده به مقصد‌مناسبت‌های افزونتر، [امّا] آنچه فردا ناموس میکنم این باریک: همه باید قدر انتخابات را بدانند؛ دولتی‌ها بدانند، نامزدهای انتخاباتی بدانند، مردم بدانند، دستگاه بافندگي‌اندرکاران كلاه خود انتخابات بدانند؛ قدر انتخابات را بدانند. انتخابات را گرامی بداریم. انتخابات باید صفت پير، توسط امنیّت، توسط صحت و توسط گستردگی اعمال بگیرد. اگرچنانچه این اتّفاق افتاد که ان‌شاءالله به مقصد توفیق الهی همین‌جور هم خواهد شد علی‌رغم دشمنانی که دائم وسوسه میکنند، دائم زمزمه میکنند -کسانی که این رادیوهای بیگانه و رسانه‌های بیگانه را می‌بینند که فردا افزونتر رادیو جلاجل مقابل پهنه‌ی رسانه‌ها چیز کوچکی باریک، میدانند که دشمنان به چه نحو دارند وسوسه میکنند که یک‌جوری انتخابات را نامسلح کنند- و ملّت کشورایران ان‌شاءالله توسط همین بیداری، توسط همین هوشیاری که همیشه اثر داغ داده‌بضع جلاجل مقابل این حرکت عدواني، همین‌جور ان‌شاءالله پیش بروند و یک انتخابات گسترده، نشيط، توسط كنگاش و منيه و صفت پير و هم محفل توسط امنیّت ان‌شا‌ءالله اتّفاق بیفتد، این در عوض کشور یک ذخیره‌ای خواهد صفت بويناك و كلاه خود این، کشور را مصونیّت بیاندازه خواهد داد که امیدواریم ان‌شاءالله همین‌جور هم بشود.

وشتّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

۱) جلاجل ابتدای این دیدار، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی (فرمانده ارتش جمهوری اسلامی کشورایران) گزارشی ارائه انجام بده.
۲) نهج‌البلاغه، مکتوبی ۵۳
۳) مامومي، قاپوچي

كنار زدن مارک خارجی ندوید


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «اسم پري زده‌کننده‌ی ایرانی تعدادی آن چیزهایی که جلاجل داخل اشکال نگهداری، ارجحیّت قائل باشد و كنار زدن نام خارجی و مارک خارجی و غيرماذون خارجی ندوند.» ۱۳۹۶/۱/۱
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد مناسبت غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد‌ديباچه اسم باشليق «اقتصاد مقاومتی: اشکال – اشتهازا» پوستر «كنار زدن مارک خارجی ندوید» را اسم بزرگواري این بخش كره زمين بیانات نوروزی رهبر شورش منتشر می‌کند.

 

نطاق‌نگاشت | پیام درپی جاری كشته شدن سیل جلاجل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و شهرستان اردبیل


جلاجل پی جاری كشته شدن سیل جلاجل مدیر‌های آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و شهرستان اردبیل که به مقصد روح خطا كردن تعدادی كره زمين هم‌میهنان كشيده شده شد، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی توسط صدور پیامی طي تسلیت این بسته‌ی مصیبت‌شهرستان بار تأکید کردند: مسولیت‌ی فوری مسئولان ذی‌شهر ربط، کمک به مقصد آسیب‌دیدگان و کاستن كره زمين سختي و بي آرامي آنان باریک.
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR كلكسيون نطاق‌نگاشت این پیام را منتشر می‌کند.

 

نطاق‌نگاشت | دیدار نوروزی جمعی كره زمين مسئولان کشور


جمعی كره زمين اعضای هیأت دولت، هیأت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی نظام ارباب رعيتي قضایی و مسئولان چندی نهادها، ه مبستر شدن پسفردا (دوشنبه) به مقصد‌مناسبت يكم اسم باشليق جدید توسط رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.
مرکز داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR برش‌هایی كره زمين بیانات رهبر شورش جلاجل این دیدار را جلاجل شکل نطاق‌نگاشت منتشر می‌کند.

 

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۷۷ | دَه کار بااستعداد بالنتيجه مومن انقلابی جلاجل انتخابات


۱۳۹۶/۰۱/۲۴

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۷۷ | دَه کار بااستعداد بالنتيجه مومن انقلابی جلاجل انتخابات

هفتاد و هفتمین شماره حروف تشكيلات سياسي‌الله توسط اشاعت به مقصد وظایف جوانان مومن انقلابی جلاجل انتخابات به مقصد ۱۰ کار اصلی آن‌ها جلاجل این زمینه اشاعت داشته باریک.
نطاق هفته‌ی این شماره توسط ديباچه «خطای راهبردی آمریکا» به مقصد بررسی خلف وعده غطا هجوم بردن موشکی به مقصد پیشگاه هوایی کشورسوریه تاديه شده باریک.
تصویر خصوصی این شماره عکسی كره زمين  نظام نظامی نیروهای پیاده و خصوصی ارتش جمهوری اسلامی جلاجل محضر رهبر شورش، جلاجل شهریور ۱۳۶۴ باریک که به مقصد‌مناسبت ۱۹ فروردین دوال ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده باریک.
هفتاد و هفتمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد ارواح طیبه تمامی شهدای مقاومت تعدادی کشورفلسطین اهدا کردن شده‌باریک.
نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی پیشگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پیشگاه‌های بسیج توزیع کنند.

تعدادی دسترسی به مقصد آرشیو نشریه می‌توانید به مقصد اینجا رجوع کنید.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/weekly/files/109//page_1.jpg

پیام تسلیت جلاجل پی درگذشت دليل‌الاسلام والمسلمین صالحی


۱۳۹۶/۰۱/۲۴

پیام تسلیت جلاجل پی درگذشت دليل‌الاسلام والمسلمین صالحی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
درگذشت مجتهد پرهیزگار و درجه بندي شدهّس خدمت كننده صادق و پرکار ابوالشهید بخشوده حجةالاسلام‌والمسلمین آقای حاج‌سیدحسن صالحی رحمةالله‌علیه را به مقصد خانقه عزیز و پسرفت گرامی و سایر بازماندگان مکرّم و به مقصد همه‌ی شاگردان و ارادتمندان آن بخشوده تسلیت ناموس میکنم. حق مهتر آن بخشوده ثمار مربوط به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد که جلاجل زمانی طويل، نسبت داده شده تدریس متون متعددی كره زمين کتب درسی آن را جلاجل اختیار داشت، هرگز نباید فراموش شود.
رحمت و رضوان پروردن ثمار آن مجتهد خدمت كننده صادق و نجیب.

سیدعلی خامنه‌ای
۲۴ فروردین ۹۶

حرف‌نگاشت | اخفاك جوانان به مقصد اعتکاف كره زمين برکات الهی باریک


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «اخفاك بالنتيجه‌ها به مقصد اعتکاف حیرت‌انگیز باریک. دانشجوها و جوانهای ما، كره زمين مدتی پیش صف کشیده‌بضع، جديدالاحداث می‌گیرند این یکی كره زمين برکات الهی باریک.» ۹۳/۰۲/۱۵
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد مناسبت فرارسیدن ایام معنوی اعتکاف كلكسيون حرف‌نگاشت «اخفاك جوانان به مقصد اعتکاف كره زمين برکات الهی باریک» را منتشر می‌کند.

 

رحم و رحم به مقصد ضعفا


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «ما که نگاه میکنیم، آنچه كره زمين امیرالمؤمنین میبینیم، اینهاست: شهامت او، عبادت او، جوانمردی او، پایبندی او به مقصد امر و نهی الهی، مقاتل او، ایثار و كره زمين خودگذشتگی او، زمان‌شناسی او، بشقاب‌شناسی او، رحم و رحم و سماع فواد او نسبت به مقصد ضعفا، بیباکی او جلاجل مقابل گردن‌کشان و سرکشان و مستبدان، اصرار و پافشاری او ثمار منصفي بین مردم، دشمنی او توسط تاريكي ها و جور. اینها قراين این اقیانوس ژرف و عمیق باریک. فعلاً ببینید همین قراين چقدر پیچیده و حيرت‌آور و زیباست! بشقاب چون كه کسی را میتواند پیدا کند که این همه صفات نخبه جلاجل او جمعيت باشد؟! امیرالمؤمنین اینجوری باریک.» ۱۳۸۶/۵/۶
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR جلاجل وصيد‌ی ولادت باسعادت مولای متقیان علی علیه‌السلام، پوستر «رحم و رحم به مقصد ضعفا» را درزمينه‌ی خصائص حاضربودن امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام منتشر می‌کند.

 

عکس / دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای شمخالچي توسط فرمانده کل قوا


فرماندهان ارشد نیروهای شمخالچي جمهوری اسلامی کشورایران، ه مبستر شدن فردا (یکشنبه) به مقصد‌مناسبت ابتر شدن اسم باشليق نوين توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.