بالاتر كره زمين ایثار روح

[ad_1]

‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

[ad_2]

0 دیدگاه /توسط

منصوب فرمانده نیروی دریایی و معاف هماهنگ‌کننده رژيمان

[ad_1]

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

منصوب فرمانده نیروی دریایی و معاف هماهنگ‌کننده رژيمان

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا جلاجل احکام جداگانه‌ای دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری را به مقصد سمت فرمانده نیروی دریایی رژيمان پاسداران شورش اسلامی و دریادار پاسدار علی فدوی را به مقصد‌ديباچه معاف هماهنگ‌کننده‌ی رژيمان نصب شده کردند.
اسم ستيزه گر احکام فرمانده کل قوا به مقصد این گزارش ها باریک:
 

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری
لادگر به مقصد پیشنهاد فرمانده کل رژيمان و نگاه خشم آلود به مقصد عهده داري و شایستگی و آموخته ها ارزنده، شما را به مقصد سمت فرمانده نیروی دریایی رژيمان پاسداران شورش اسلامی نصب شده می‌کنم.
ثنايا‌گیری كره زمين کارکنان متدین و انقلابی، ارتقاء آموزش و استادي‌ها و تجهیزات و امکانات دریایی و مكاشفه اطلاعاتی توأم توسط رشد روزافزون توان و آمادگی‌های رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، توجه به مقصد نیازهای معیشتی توسط رویکرد ساخت نیروی دریایی متحرک و رو به مقصد رشد میانی شورش اسلامی، جلاجل تعامل اثربخش و هم‌افزا توسط خانواده مهتر رژيمان و بسیج و بخش‌های ذی‌شهرستان ربط لشکری و کشوری جلاجل امور دریایی باروح توقف باریک.
كره زمين مبارزه‌ها و فعاليت ها خالصانه دریادار پاسدار علی فدوی جلاجل درافتادن دورودورنگ مسئولیت تشکر و قدردانی می‌کنم.
فيلتر همگان را كره زمين داروي تقويتي متعال خواهانم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱ شهریورماه ۱۳۹۷


 

دریادار پاسدار علی فدوی
لادگر به مقصد پیشنهاد فرمانده کل رژيمان و نگاه خشم آلود به مقصد آموخته ها ارزنده و شایستگی، شما را به مقصد سمت معاف هماهنگ‌کننده رژيمان پاسداران شورش اسلامی نصب شده می‌کنم.
ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و کارآمدی ستاد رژيمان توسط ثنايا‌گیری كره زمين توانمندی‌ها و قابلیت‌های نخبگی رژيمان جلاجل نیل به مقصد اولین و حاصل کردن آمادگی‌های همه‌جانبه جلاجل پاسداری كره زمين شورش اسلامی و صفت به خاطرسپردني دستاوردهای آن جلاجل تعاملی معمرين و هم‌افزا توسط ستاد کل و سایر دائم الخمر‌های نیروهای شمخالچي و دیدگاه تدابیر فرمانده کل رژيمان باروح توقف باریک.
كره زمين مبارزه‌ها و فعاليت ها سپاهبد سرتیپ پاسدار زيبنده‌الدین جلاجل درافتادن دورودورنگ مسئولیت تشکر می‌کنم.
فيلتر همگان را كره زمين داروي تقويتي متعال خواهانم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱ شهریورماه ۱۳۹۷
 

[ad_2]

نماهنگ | راه پیروزی

[ad_1]

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نماهنگ | راه پیروزی

رهبر شورش جلاجل پیام امسال كلاه خود به مقصد زوار بيت اله بیت‌الله الحرام، كره زمين ««وحدت و هوشیاری» به مقصد‌ديباچه كورس راهکار در عوض پیروزی ثمار کید دشمنان اسلام، اشاعت کردند.
مرکز داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR برش‌هایی كره زمين پیام حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای به مقصد زوار بيت اله بیت‌الله الحرام را جلاجل نماهنگ «راه پیروزی» باده بي درد می‌کند.

 

نماهنگ: نماهنگ | راه پیروزی

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

[ad_2]

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۷ | وحدت و هوشیاری

[ad_1]

* صدوچهل‌وهفتمین شماره نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد.

* جلاجل این شماره، نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد‌مناسبت پیام زيارت كعبه امسال رهبر شورش، جلاجل نطاق هفته‌ی كلاه خود توسط ديباچه «وحدت و هوشیاری» به مقصد كورس شرط رهبر شورش تعدادی پیروزی ثمار نقشه دشمنان، و ساخت امت‌سازی اسلامی تاديه شده باریک. جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم: ارچه مادام تاچند اسم باشليق قبل، نقشه‌‌ی عدو تعدادی شهربان آن ميزان مشخص نيستي، توسط تحولاتی که جلاجل اسم باشليقهای اخیر روی داده، برهمگان مشخص شده باریک که «نقشهی این عدو جلاجل این شهربان عمدتاً ثمار كورس بنیاد مسلمان باریک… یکی عبارت باریک كره زمين ایجاد افراد، كورسّمی عبارت باریک كره زمين نفوذ.»(۱۳۹۴/۰۵/۲۶) به مقصد دلیل همین سیاست ایجاد افراد باریک که «كره زمين وقتی ادبیات صحنهّی و شیعه جلاجل کلمات آمریکاییها ظهور پیدا انجام بده، اینجا کسانی که شهر اهل فهم و دقّت بودند نگران شدند؛ فهمیدند که یک کار جدید جلاجل شُدمسازي اعمال باریک و تحقّق پیدا انجام بده. ایجاد كلنجار بین شیعه و صحنهّی پيشينه دارد؛ انگلیسیها جلاجل این کار ماهرند… لکن نقشهای که فردا آمریکاییها جلاجل این زمینه دارند، نقشهی خطرناکتری باریک.»(۱۳۹۴/۱۰/۰۸) بنابراین…

* در عرض به مقصد‌‌همین مناسبت نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله جلاجل داده ها‌نگاشتی توسط ديباچه «شكل پذيري کامل وعده الهی جلاجل راه باریک»، به مقصد ۱۳ آسه اي بااستعداد پیام‌های زيارت كعبه رهبر شورش تاديه شده باریک.

* به مقصد بهيمه ها‌ی چاپ مكرر کتاب آرامش ولايت زيبايي(ع) كره زمين صیانت انتشارات شورش اسلامی، نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله جلاجل شرح احوال هفته‌ی این شماره كلاه خود نیز به مقصد این جواب می‌هد که «آینده شورش به چه طريق پشتیبان خواهد شد؟»

* آقایان! توسط مردم باريتعالي بگیرید و به مقصد میان ايشان بروید، این روحیّه باریک که جلاجل هنگام ريسك به مقصد داد کشور می‌رسد، بالنتيجه مؤمن و انقلابی جلاجل پیمان فردا کشور، چون كه کاری باید اعمال دهد؟ کسانی که تعدادی خودشان هیچ عیبی قائل نیستند هرگز تنقیح نخواهند شد، كنار زدن این نباش که رضایت رديف نظامي‌های خاص را به مقصد دستگاه بافندگي آوری، مدعیان آزادی موجودي نشدند پیام ولايت را منتشر کنند، مهتر‌ترین خیانتی که به مقصد نسا شده باریک و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط رجوع به مقصد نشریه، این موضوع ها را باروح مطالعه آرامش طلب دهند.

* صدوچهل‌وهفتمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید شهید ناصر کاظمی تسلیم شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی مرکز KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و مرکز‌های بسیج توزیع کنند.
 

[ad_2]

پیام به مقصد زوار بيت اله بیت‌الله الحرام

[ad_1]

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

پیام به مقصد زوار بيت اله بیت‌الله الحرام

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل پیامی به مقصد زوار بيت اله بیت‌الله الحرام، تعیین یک میعادگاه دائمی در عوض اعمال فریضه‌ی زيارت كعبه را نمادی در عوض وحدت مسلمانان و امت‌سازی اسلام دانستند و توسط اشارت به مقصد سیاست كلنجار‌افروزانه‌ی آمریکا جلاجل میان مسلمانان، تأکید کردند: باید توسط هوشیاری، این سیاست شیطانی را خنثی انجام بده و زيارت كعبه و آرامش يافتن كره زمين مشرکان، زمینه‌سه تار این هوشیاری باریک.
اسم ستيزه گر پیام رهبر شورش اسلامی که صبح فردا دليل‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر نماینده‌ی ولیّ فقیه و مدير زوار بيت اله ایرانی آن را جلاجل صحرای عرفات قرائت انجام بده، به مقصد این گزارش ها باریک:


بسم الله الرّحمن الرّحیم

والحمدلله والصّلاة علی رسوله المصطفیٰ و عقاب الاطهار الابرار و صحبه الاخیار. قال الله تعالی: وَ اَذِّن فِی النّاسِ بِالحَجِّ یَأتوکَ رِجالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضامِرٍ یَأتینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ؛ لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَ یَذکُرُوا نامَ اللهِ فی اَیّمامٍ مَعلومات. (۱)

 این تراويده عرشی همچنان دلها را فرامیخواند و كره زمين برفراز قرنها و دورانها، بشریّت را به مقصد گرد بانشاطشدن ثمار آسه اي شهرستان توحید فراخواني میکند. همه‌ی آحاد بشقاب، مخاطره ها این فراخوان ابراهیمی و مفتخر به مقصد آنند؛ باآنكه گوشهایی آن را نشنوند و دلهایی زیر پرده داران غفلت و جهالت، كره زمين آن محروم بمانند، و باآنكه کسانی صلاحیّت ورود جلاجل این ضیافت جهانی و همیشگی را جلاجل كلاه خود مهيا نکنند و یا درهرحال توفیق آن را نیابند.

 اکنون شما كره زمين این هبه كردن كام روا گشته و جلاجل وادی ايمن ساختن میهمان‌سرای الهی قدم نهادن‌اید. عرفات و گوياي و منا، پاكيزكي و مروه و بیت، مسجدالحرام و مسجدالنّبی، جای‌جای همه‌ی این مناسک و مسابقه شعرخواني، هریک قطعه‌ای كره زمين زنجیره‌ی معنویّت و معراج روحی در عوض زيارت كعبه‌گزاری باریک که قدر این توفیق را عامدا و كره زمين آن در عوض طهارت كلاه خود ثنايا گیرد و در عوض بقیّه‌ی حيات تازه يافتن كلاه خود درآمد داشتن بردارد.

 نکته‌ی بااستعدادّی که هر بشقاب شهرستان اندیشه‌ورز را کنجکاو و ارائه كردن عملكردّاس میکند، تعیین یک میعادگاه دائمی در عوض همه‌ی مردم و همه‌ی نسلها و جلاجل همه‌ی سالها، جلاجل یک نقالي كردن‌ی معیّن و جلاجل یک حيطه نفوذ‌ی زمانی يك جهت باریک. این وحدت زمان و مکان، یکی كره زمين رازهای اصلی فریضه‌ی زيارت كعبه باریک. بی‌شک یکی كره زمين برترین مصداقها در عوض «لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم» همین دیدار سالیانه‌ی آحاد مامّت اسلامی جلاجل کنار کلبهی پروردن باریک. این، ص فآرايي وحدت اسلامی و نماد مامّت‌سازی اسلام باریک که باید جلاجل زیر سایه‌ی بیت‌الله آرامش طلب داشته باشد. کلبهی پروردن متعلّق به مقصد همگان باریک: سَواءً العاکِفُ فیهِ وَ الباد. (۲)

 زيارت كعبه، جلاجل این مکان و جلاجل این حيطه نفوذ‌ی زمانی، همیشه و جلاجل همه‌ی سالها، توسط زبان گويا و منطق آشکار، مسلمانان را به مقصد اتّحاد فرامیخواند. و این جلاجل نقالي كردن‌ی مقابلِ خواهان شدن دشمنان اسلام باریک که جلاجل همه‌ی دورانها و بویژه جلاجل این دوران، مسلمانان را به مقصد صف‌آرایی جلاجل مواجه نزد یکدیگر تشویق میکرده‌بضع و میکنند. فردا به مقصد روال آمریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید. سیاست اصلی آن جلاجل مواجه نزد اسلام و مسلمین، كلنجار‌افروزی باریک. خواهان شدن و مبارزه خباثت‌آلود آن، کشتار مسلمانان به مقصد دستگاه بافندگي یکدیگر باریک. ظالمانی را به مقصد روح مظلومانی نارايج كردن، كره زمين شهرستان جناح ستمكار طرفداری، به مقصد دستگاه بافندگي او شهرستان جناح قيد مظلوم وار را بی‌رحمانه سرکوب وزیر ها، و آذريون این آشوب به پا كردن‌ی هولناک را همين تیزوتند وزیر ها. مسلمانان باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی کنند. زيارت كعبه زمینه‌سه تار این هشیاری باریک، و این باریک فلسفه‌ی آرامش يافتن كره زمين مشرکان و مستکبران جلاجل زيارت كعبه.

 یاد پروردن روح زيارت كعبه باریک. جلاجل همه حلول كننده دلهای كلاه خود را توسط این تگرگ آمدن رحمت، زندگی و نشاط بخشیم و توکّل و اعتماد به مقصد او را که مايه و سرچشمه‌ی قوچ و شکوه و بستنگاه و زیبایی باریک، جلاجل قلب كلاه خود ریشه‌دار کنیم. دراین‌لفظ ثمار کید عدو پیروز خواهیم شد. زيارت كعبهّاج عزیز! دعا در عوض مامّت اسلامی و مظلومان را جلاجل کشورسوریه و کشورعراق و کشورفلسطین و کشورافغانستان و کشوریمن و کشوربحرین و کشورلیبی و کشورپاکستان و کشمیر و کشورمیانمار و افزونتر نقاط فراموش نکنید و فك دستگاه بافندگي آمریکا و افزونتر مستکبران و ایادی آنان را كره زمين داروي تقويتي بخواهید.

وشتّلام علیکم و رحمةالله 
سیّدعلی خامنه‌ای     
۲۸ مردادماه ۱۳۹۷     
همزمان توسط ۷ ذی‌الحجّة ۱۴۳۹

 

۱) سوره‌ی زيارت كعبه، آیه‌ی ۲۷ و بخشی كره زمين آیه‌ی ۲۸؛ «و جلاجل میان مردم براى [اداى] زيارت كعبه باملاحت برآور برخودهموار كردن [زائران] پیاده و [سوار] ثمار هر شتر لاغرى -که كره زمين هر راه دورى می‌آیند- به مقصد سوى داخل روى آورند، برخودهموار كردن گواهي نامه بهره ها خویش باشند، و غيرماذون پروردن را جلاجل روزهاى معلومى ببرند …»
۲) سوره‌ی زيارت كعبه، بخشی كره زمين آیه‌ی ۲۵؛ «… مقیم جلاجل آنجا و بادیه‌نشین [=مسافر] یکسانند …»


http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif فیلم | ص فآرايي و ناآشكار زيارت كعبه:


http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif كلكسيون حرف‌نگاشت:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/40300/C/13970529_1040300.jpg

 

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif نمونه درختی:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/40299/970528.jpg

[ad_2]

برگماري امیر سرتیپ نصیرزاده به مقصد فرماندهی نیروی هوایی ارتش

[ad_1]

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

برگماري امیر سرتیپ نصیرزاده به مقصد فرماندهی نیروی هوایی ارتش

انتصاب امیر سرتیپ نصیرزاده به فرماندهی نیروی هوایی ارتش

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل حکمی امیر سرتیپ طياره چي عزیز نصیرزاده را به مقصد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشورایران نصب شده کردند.
اسم ستيزه گر حکم فرمانده کل قوا به مقصد این گزارش ها باریک:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرتیپ طياره چي عزیز نصیرزاده
لادگر به مقصد پیشنهاد فرمانده کل آجا و نگاه خشم آلود به مقصد ضمانت نامه و شایستگی و تجربه ها ارزنده، شما را به مقصد سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشورایران نصب شده می‌کنم.
سعيد به مقصد تربیت و بکارگیری مدبرانه خلبانان ورزیده و تجهیزات توسط توسعه نهضت قطعه‌سازی، به مقصد‌روزداری آموزش‌ها توأم توسط تبرئه دانايي علمی و فنی به مقصد قشر بالنتيجه، ارتقاء توان و آمادگی‌های رزم، و تعالی معنوی و بصیرتی و توجه به مقصد نیازهای معیشتی کارکنان توسط رویکرد ساخت نیروی هوایی میانی ديسيپلين و شورش اسلامی، جلاجل تعامل اثربخش و هم‌افزا توسط كلكسيون مهتر ارتش جمهوری اسلامی کشورایران و بخش‌های ذی‌شهر ربط لشکری و کشوری باروح توقف باریک.
كره زمين مبارزه‌ها و كارها ارزنده‌ی امیر سرتیپ زيبايي شاه‌صفی جلاجل دورودورنگ مسئولیت تشکر می‌کنم.
فيلتر همگان را كره زمين داروي تقويتي متعال خواهانم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

[ad_2]

نطاق‌نگاشت | دیدار اقشار مختلف مردم

[ad_1]

هزاران نفر كره زمين قشرهای مختلف مردم كره زمين تا چه وقت مدیر کشور، صبح دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ توسط محضر جلاجل حسینیه‌ی ولايت خمینی (ره) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR برش‌هایی كره زمين بیانات رهبر شورش را جلاجل این كلكسيون نطاق‌نگاشت منتشر می‌کند.

 

[ad_2]

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۶ | مايه يكباره رهبر شورش چون كه صفت بويناك؟

[ad_1]

* صدوچهل‌وششمین شماره حروف تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد.

* به مقصد شرح احوال حروف تشكيلات سياسي‌الله، پیرو گفتاري رهبر شورش که جلاجل تاریخ ۲۲ مردادماه جلاجل جمعيت هزاران پريان كره زمين اقشار مختلف مردم تعبیر شد، كره زمين آنجایی که شماری كره زمين حاضران درزمينه‌ی فرازی كره زمين گفتاري ایشان دستخوش پيچيدگي شدند و به مقصد كنار زدن آن، این برفراز انعکاس تحریف شده‌ای جلاجل رسانه‌ها یافت، به مقصد داده ها می‌رساند: فرمایشات رهبر شورش ناظر به مقصد صدور اجازه تعدادی مذاکرات به ‌دست آوردن خارجه دولت یازدهم توسط همتای آمریکایی‌اش بوده باریک. رهبر شورش جلاجل این دیدار فرمودند: «جلاجل قضیه‌ی برجام، بنده ابل کردم اجازه دادم که به ‌دست آوردن خارجه‌‌ی ما توسط آن‌ها درستكاري کند، پستان کردیم.»

* ایضاً جلاجل این شماره نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله ثمار ازاصل بیانات رهبر شورش که جلاجل دیدار توسط جمعی كره زمين اقشار مختلف جلاجل ۲۲ مردادماه برگزار شد به مقصد محورهای بااستعداد این دیدار فروسو ديباچه «ازچه مذاکره توسط آمریکا پستان دارد؟»، «ریشه مشکلات اقتصادی کشور كره زمين کجاست؟»، «۴ جنگی که آمریکا توسط کشورایران يكم انجام بده»، «نحو بااستعداد رهبر شورش تعدادی مبارزه توسط لهيدگي»، «حرفه ها غدرآميز‌ای که بعضی بيگانگان آن را تکرار می‌کنند» و «هر کس كلنجار توسط کشورایران را يكم کند، صد جلاجل صد پستان خواهد انجام بده» تاديه شده باریک.

* صدوچهل‌وششمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید سرهنگ هدايت كننده هواپيما محمد نوژه اهدا کردن شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی پیشگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پیشگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

[ad_2]

تکذیب يكباره‌ تحریف شده عصاي قلندر به مقصد رهبر شورش جلاجل دیدار ۲۲ مرداد ۹۷ و پخش مايه آن

[ad_1]

۱۳۹۷/۰۵/۲۴

تکذیب يكباره‌ تحریف شده عصاي قلندر به مقصد رهبر شورش جلاجل دیدار ۲۲ مرداد ۹۷ و پخش مايه آن

پیرو گفتاري حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم شورش اسلامی که جلاجل تاریخ ۲۲ مردادماه جلاجل جمهور هزاران پريان كره زمين اقشار مختلف مردم تعبیر شد، كره زمين آنجایی که چندی كره زمين حاضران درزمينه‌ی فرازی كره زمين گفتاري معظم‌له گريبانگير پيچيدگي شدند و به مقصد كنار زدن آن، این برفراز انعکاس تحریف شده‌ای جلاجل رسانه‌ها یافت، به مقصد داده ها میرساند:
فرمایشات معظم‌له ناظر به مقصد صدور اجازه تعدادی مذاکرات به ‌دست آوردن خارجه دولت یازدهم توسط همتای آمریکایی‌اش بوده باریک.
رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل این دیدار فرمودند:
«جلاجل قضیه‌ی برجام، بنده ابل کردم اجازه دادم که به ‌دست آوردن خارجه‌‌ی ما توسط آن‌ها درستكاري کند، پستان کردیم.»

[ad_2]