به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۱۲۶ | میدان وام گذاردن به مقصد زيبايي باقری‌های نسل سوم


* صدوبیست‌وششمین شماره كره زمين نشریه‌ی به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله جلاجل اسم باشليق ۹۷ به مقصد تأکید تاچند به دفعات‌ی رهبر شورش جلاجل دیدارهای اخیر مبنی ثمار «میدان وام گذاردن به مقصد زيبايي باقری‌های نسل سوم» که ص فآرايي پیروزی جلاجل نبرد اقتصادی و فرهنگی فردا باریک منتشر شد. جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم: سی اسم باشليق باریک که كره زمين پایان كلنجار نظامی میگذرد و جلاجل این سی اسم باشليق، هیچ عدو دیگری به مقصد خوش خدمتي كردن اجازه نداده باریک که درزمينهی گزینهی كلنجار نظامی توسط کشورایران فکر کند. به مقصد جای آن، نمايشگاهی نبرد را به مقصد مربوط به حوزههای افزونتر کشاندند. كلنجار فرهنگی، كلنجار سیاسی، كلنجار دیپلماسی، و كره زمين همه بااستعدادنمناك «كلنجار اقتصادی». باآنكه عدو به مقصد ما ضرباتی جلاجل این كلنجارها ضربت ديده باریک، وگرچه امکانات و تجهیزات ما جلاجل مقابل عدو، مثل بدون شك دوران كلنجار نظامی، به مقصد مراتب کمتر باریک، اما جلاجل این كلنجار هم میتوان پیروز شد. به چه طريق؟ توسط بدون شك الگوی ورود جوانان و وام گذاردن مجال مهلت به مقصد آنان تعدادی گدازش مشکلات و جنگ جوها. مخصوصا آنکه بالنتيجه نسل سومی به مقصدمراتب فراهم آورندهنمناك و رساتر كردننمناك كره زمين بالنتيجه نسل اولی، تعدادی پذیرش مسئولیتها باریک. «اینکه منبرها ناموس میکنم، شعار نیست، توسط اطّلاع ناموس میکنم. یک نسل جدیدی، یک رویش جدیدی جلاجل کشور به مقصد صور وارد به ذهن؛ مخصوص یک جای خاص هم نیست، مخصوص یک بخش خاصّ فکری و عملی هم نیست؛ جلاجل بخشهای فرهنگی، جلاجل بخشهای تبلیغی، جلاجل بخشهای هنری، جلاجل بخشهای علمی، جلاجل بخشهای فلسفی، یک كلكسيونی عظیمی كره زمين بالنتيجهها به مقصد صور وارد به ذهنبضع که اینها به مقصدمعنای واقعی کلمه مؤمن بالله و مؤمن به مقصد این راهند؛ توسط اینکه ولايت را ندیدهبضع؛ دوران كلنجار را -که خیلی معمرين و مؤثّر صفت بويناك- درک نکردهبضع… درعینحلول كننده توسط این اصرار، توسط این استحکام، توسط این علاقهمندی كنار زدن این راه هستند. این نسل، نسل عنایت باریک، نسل امیدبخشی باریک.»(۱۳۹۶/۱۲/۲۴)

* به مقصد شرح احوال به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله، سخنرانی رهبر شورش جلاجل سنه اولا فروردین جلاجل مزار مطهر رضوی، حکم «سنجش هوای راه» آن اسم باشليق را دارد. امسال نیز رهبر شورش جلاجل بیانات كلاه خود، بااستعداد‌ترین هم سر، نیازها، نيت ها کشور جلاجل اسم باشليق جدید و راه‌های دستیابی به مقصد این نيت ها را تعدادی عموم مردم و مسئولین تشریح کردند. بیاناتی که علاوه ثمار تشریح اهمیت و ماهیت شعار «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی»، به مقصد دلیل آنکه جلاجل چهارمین هزل گويي كره زمين حیات شورش اسلامی ایراد شد، مروری صفت بويناك ثمار کارنامه‌ی ۴۰ ساله‌ی شورش اسلامی. نظربه اهمیت این دیدار، داده ها‌نگاشتی برمبنای بااستعداد‌ترین وطن اختيار كردن مطرح شده دربیانات سنه اولا فروردین رهبرانقلاب پیشکش انجام خواهد شد.

* ایضاً گرچه مراسم اعتکاف، جزو آن ردياب كره زمين توصیه‌های دینی باریک که قدمت آن، به مقصد قدمت تاریخ دین اسلام باریک، اما غير تردید، این مراسم پس ازآن كره زمين پیروزی شورش اسلامی رنگ و بوی دیگری دارد. مراسمی که مادام پیش كره زمين شورش اسلامی، صرفا عبادتی جلاجل مربوط به حوزه‌ی فردی صفت بويناك، به مقصد برکت شورش، رنگ و بوی اجتماعی به مقصد كلاه خود گرفت و فعلاً افزونتر جلاجل هر مدیر و شهر و شهرستانی، می‌توان مدني عظیمی كره زمين معتکفین را حيف وميل شدن انجام بده. رهبر شورش نیز جلاجل درافتادن این اسم باشليق‌ها، بیانات و توصیه‌هایی درزمينه‌ی این مراسم فرموده‌بضع که به مقصد‌مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف گزیده‌ای كره زمين آن، پیشکش مخاطبین حرمتدار نشریه انجام خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوب مطالعه به مقصد ورقه چهارم نشریه مرحله ها کنند.

* صدوبیست‌وششمین شماره‌ی به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید عبدالله محمدی پیشکش شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی پیشگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پیشگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

نماهنگ | ابوي امت


۱۳۹۷/۰۱/۱۲

نماهنگ | ابوي امت

نماهنگ: نماهنگ | ابوي امت

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

نماهنگ | محل بازگشت رهروان حقیقت


۱۳۹۷/۰۱/۱۰

نماهنگ | محل بازگشت رهروان حقیقت

نماهنگ: نماهنگ | محل بازگشت رهروان حقیقت

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

تهدیدی که مجال مهلت شد


رهبر شورش اسلامی جلاجل پیام نوروزی اسم باشليق ۱۳۹۷ یکی كره زمين شیرینی‌های اسم باشليق ماضي را تبدیل تهدیدهای بین‌المللی به مقصد مجال مهلت برنده جمهوری اسلامی دانستند و فرمودند: جمهوری اسلامی توانست تهدیدهای شهربان‌ای که تيرخور آن تهدیدها ــ مينيمم یکی كره زمين منوي ها آن تهدیدها ــ ضربه‌ به مقصد جمهوری اسلامی صفت بويناك،  را تبدیل کند به مقصد مجال مهلت. خير احكام تهدیدها آسیبی به مقصد کشور نرساند بلکه تبدیل شد به مقصد مجال مهلت؛ و کسانی که آگاه كردن كره زمين هم تراز و هم سان بین‌المللی هستند، این منطوق را بدرستی درک میکنند.
مرکز داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد همین مناسبت لوحِ «تهدیدی که مجال مهلت شد» را منتشر میکند.

 

بیانات جلاجل مدني زائران و مجاوران مزار مطهر رضوی


۱۳۹۷/۰۱/۰۱

بیانات جلاجل مدني زائران و مجاوران مزار مطهر رضوی

جلاجل نخستین سنه اسم باشليق ۱۳۹۷، اسم باشليق «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» رهبر معظم شورش اسلامی عصر فردا (چهارشنبه) توسط محضر جلاجل مزار مطهر حاضربودن علی‌پي‌موسی الرضا علیه‌السلام جلاجل جمعيت زائران و مجاوران این مزار نورانی سخنرانی کردند.

 

فیلم کامل دیدار: بیانات رهبر شورش | جلاجل مدني زائران و مجاوران مزار مطهر رضوی

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

داده ها‌نگاشت متحرک | گفت بدهیمحاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای:«شعار امسال، هم جرم بخش به مقصد مسئولین باریک، هم جرم بخش به مقصد مردم باریک. شعار امسال [حمایت از] پیشنهاد ایرانی باریک. پیشنهاد ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و هوش و ابتکار و همه‌چیز. سرمایه‌جادادن توسط سرمایه‌ی كلاه خود، کارگر توسط کار كلاه خود، طرّاح توسط هوش كلاه خود و توسط دانايي كلاه خود، اینها همه مبارزه میکنند و محصول [کار آنها] نگهداری پیشنهاد ایرانی. بنابراین چیز باعظمتی باریک، چیز بسیار بااستعدادّی باریک؛ این را بایستی حمایت انجام بده. جلاجل حمایت كره زمين این پیشنهاد ایرانی -که محصول مبارزه فعّالان اقتصادی و فعّالان کارگری و سرمایه‌گذاران و دستور كار‌ریزان و طرّاحان و مثل اینها باریک- هم مردم وعاء دارند به مقصد‌ديباچه اشکال‌کننده‌ی پیشنهاد ایرانی، هم مردم وعاء دارند به مقصد‌ديباچه اسم پري زده‌کننده‌ی پیشنهاد ایرانی؛ هم باید اشکال کنند، هم باید اسم پري زده کنند؛ هم باید جلاجل اشکال مبارزه کنند -که فعلاً ناموس میکنم کارهایی را که باید اعمال بگیرد- هم باید جلاجل اسم پري زده مراقبت بکنند که پیشنهاد ایرانی اسم پري زده کنند؛ و این هم یک وظایفی را ثمار كفالت‌ی مردم و ثمار كفالت‌ی مسئولین دولت آرامش طلب میدهد؛ مستمع این شعار، هم مردمند، هم مسئولانند.» ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR ثمار ازاصل بیانات رهبر شورش داده ها‌نگاشت متحرک «گفت بدهیم» را منتشر می‌کند.
 

داده ها‌نگاشت | حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی


0 دیدگاه /توسط