عکس / تصاویری كره زمين دليل‌الاسلام والمسلمین معصومی جلاجل کنار رهبر شورش


رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل پیامی درگذشت مجتهد خادمان حجة‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر معصومی را تسلیت گفتند.
مرکز داده ها رسانی KHAMENEI.IR به مقصد همین مناسبت تصاویری كره زمين این مجتهد قيد جوان مردانه جلاجل کنار رهبر شورش را منتشر می‌کند.

بیانات جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی


بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (۱)
الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی عقاب الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّة‌الله فی الارضین.

 مراسم بسیار باشکوه و زیبا و پُرمغزی را پسفردا ايفا کردید؛ تمرینها بسیار عالی صفت بويناك، آرایش میدان بسیار زیبا صفت بويناك و مراسمی که ايفا کردید، به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل ابتکاری و پُرمغز صفت بويناك. ابتکار جلاجل همه‌ی هم تراز و هم سان کاری و آموزشی و تحقیقی و جلاجل مدیریّتهای کوچک و مهتر، جذّاب و اشاره با گوشه چشم‌نواز باریک. پسفردا نشانه‌های ابتکار را جلاجل این میدان جلاجل بخشهای مختلف مشاهده کردیم؛ خیلی متشکّرم.

 ایّمام دركّاس و بااستعدادّی باریک. فارغ‌التّحصیلیِ شما فارغ‌التّحصیلان و سردوشی‌بگیریِ شما سردوشی‌بگیران، جلاجل مناسبت بسیار بااستعدادّی اتّفاق افتاده باریک: اوّلاً ماه ذی‌زيارت كعبهّه باریک، یک ماه پُرمطلب، پُر‌مضمون، ماه عید بسملگاه، عید غدیر، عرفه، مباهله و ولادت چندی كره زمين ائمّه‌ی معصومین (علیهم‌السّلام)؛ و همزمان توسط آخركار شهریور و هفته‌ی پيوسته كاري به مقصد دفاع مقدّس؛ و مشرِف ثمار ماه محرّم و ابتر شدن اسم باشليق هجری قمری و ماه حسین (علیه‌السّلام)، ماه گواهي، ماه سربلندي. جلاجل یک چنین شرایطی شما جوانان عزیز منبرها موفّق شدید به مقصد دریافت درجه و سردوشی؛ این را به مقصد فال نیک میگیریم و ثبت كننده قدم شما را جلاجل این راهی که جلاجل پیش گرفتید -که راهی پُرافتخار و راه فيلتر کیهان و آخره باریک- كره زمين خدای متعال مسترد كردن میکنیم.

 عزیزان منبرها! آنچه بااستعداد باریک، توجّه به مقصد اهمّیّت مسئولیّتی باریک که شما جلاجل مجرای آن مسئولیّت آرامش طلب گرفته‌اید؛ مسئولیّت صفت به خاطرسپردني امنیّت و نظم جلاجل کشور. امنیّت، جلاجل نمره نعمتهای درجه‌ی اوّل پروردگار باریک. ارچه امنیّت جلاجل کشوری صور داشت، امکان تعالی علمی، تعالی عملی، تعالی اخلاقی و تعالی انسانی جلاجل آن کشور صور خواهد داشت؛ [امّا] ارچه امنیّت نيستي، هیچ‌کدام كره زمين اینها امکان‌پذیر نیست یا بسیار سخت باریک. شما تصمیم گرفته‌اید که این عملي ساختن اساسیِ فيلتر کشور و ملّت را تأمین کنید در عوض این مردم؛ مسئولیّت بسیار بااستعدادّی باریک. همّت رسا شما و توان معنوی و جسمانیِ شما، به مقصد شما کمک خواهد انجام بده که ان‌شاءالله این مسئولیّت را اعمال بدهید. عزیزان منبرها! امنیّت به مقصد بدون شك اندازه که بااستعداد باریک، به مقصد بدون شك اندازه، آماج دشمنیِ دشمنان هم هست. سعیِ عدو همين ثمار این باریک که جلاجل کشوری که توسط آن خصومت می‌ورزد، امنیّت را كره زمين بین ببرد. دشمنانِ شیطان‌صفتِ بین‌المللیِ ما -یعنی ديسيپلين اسم پيش خر و سردمداران ديسيپلين اسم پيش خر و شیطان مهتر؛ آمریکا و دنباله‌هایش- كره زمين دوال اوّلِ پیروزیِ این ملّت جلاجل شورش اسلامی جلاجل صدد برآمدند مادام امنیّت را كره زمين این کشور منفي کنند. یکی كره زمين مشکلات اساسیِ ما جلاجل درافتادن این ۳۸ اسم باشليق، صفت به خاطرسپردني امنیّت بوده باریک. جوانانِ ما توسط همه‌ی صور در عوض صفت به خاطرسپردني امنیّت جنگیده‌بضع، مبارزه کرده‌بضع؛ چون كه جلاجل ماه‌های اوّلِ پیروزی شورش که حرکات باج گيري‌آمیز و بنیان‌طلبانه جلاجل چندی كره زمين مرزهای این کشور به مقصد تحریک دشمنان به مقصد صور آمد، چون كه پس ازآن كره زمين آن جلاجل دوران كلنجار تحمیلی و دفاع مقدّس که هشت اسم باشليق به مقصد درافتادن انجامید، و چون كه پس ازآن كره زمين آن مادام پسفردا که دشمنان سعی کرده‌بضع امنیّت را كره زمين این کشور منفي کنند. جوانان مؤمنِ ما جلاجل سازمانهای مسلّح ازجمله جلاجل نیروی انتظامی توسط کمال رشادت و قوچ ایستاده‌بضع و كره زمين امنیّت این کشور دفاع کرده‌بضع.

 منبرها میخواهم به مقصد شما بچّه‌های عزیزم، جوانهای عزیزم بگویم شما مهجور سازمانی هستید که جلاجل سرتاسر کشور جلاجل مقابل اشاره با گوشه چشم مردم محضر دارید. خدمتگزار شما را، مبارزه شما را، فداکاری شما را مردم می‌بینند؛ جلاجل شهرها، جلاجل روستاها، جلاجل جادّه‌ها، جلاجل مرزها، جلاجل پایانه‌های مسافری، جلاجل کوه‌ها و دشتها، جلاجل پرسپكتيو خطرناک، جلاجل همه‌مكان؛ جلاجل همه‌ی فصول اسم باشليق، نیروی انتظامی روبروي هم قرار گرفتن اشاره با گوشه چشم مردم باریک. ما هیچ سازمانی را نداریم که این‌صفت منسوب به طوس جلاجل یک پهنه‌ی توسط این وسعت، همیشه جلاجل مقابل اشاره با گوشه چشم مردم باشد. توانایی‌های شما، آبروی ديسيپلين جمهوری اسلامی باریک. قوچ شما، رشادت شما، اقدام شما، حرکت بهنگام و بي درروِ شما، مایه‌ی سربلندي و سربلندی ديسيپلين جمهوری اسلامی باریک. هنگامی که شما توسط یک جریان مفسده‌آمیز -سه گوشً جریان موردهاّ پرده نشينيان، جریان باج گيري جلاجل شهرها، جریان عياري، جریان ناامنی‌های گوناگون- سینه‌به مقصد‌سینه مواجه میشوید، فداکاری میکنید و جلاجل این راه زحماتی را متحمّل میشوید، مردم به مقصد اشاره با گوشه چشم خودشان مبارزه شما را می‌بینند. علاوه ثمار اینکه نیاز مردم را که امنیّت باریک، تأمین میکنید، در عوض ديسيپلين اسلامی هم آبرودار تأمین میکنید. این در عوض یک کشور مایه‌ی آبرودار باریک. پسفردا بحمدالله جلاجل این شهربان‌ی غيرايمن، جلاجل این شهربان‌ای که دستهای قيد خصومت آميز عدو، دستهای آلوده‌ی دشمنان، تخميركننده واكسن تروریسم را پاشیده باریک، جلاجل یک چنین شهربان‌ی پُرمسئله و پُرماجرایی، شما و جوانان متعهد جلاجل این کشور توانسته‌اید امنیّت مثال‌زدنی‌ای را در عوض این کشور صفت به خاطرسپردني کنید؛ این بسیار دربردارنده اهمّیّت باریک. منبرها واجب شده میدانم كره زمين زحمات نیروی انتظامی جلاجل بخشهای مختلف، جلاجل مقابله‌ی توسط مضارع و شرارتهای گوناگون، تشکّر کنم. این نقشها را روزبه‌دوال بایستی تقویت انجام بده. کار را محققانه باید اعمال داد. گزارشی که كره زمين این دانشگاه به مقصد منبرها داده شد و پسفردا هم مسئولین شخیص اینجا اشعاركننده کردند، [نشان میدهد] کارهایی که اعمال میگیرد کارهای واجب شده و باارزشی باریک. هم کارهای علمی، هم کارهای تحقیقی، هم کارهای تجربی، هم استادي‌آموزی‌ها، همه‌ی اینها واجب شده باریک و باید همين توسط داييّیّت كنار زدن بشود. واجب شده باریک ما نیروی انتظامیِ جلاجل صفت تراز جمهوری اسلامی، جلاجل صفت تراز دولت اسلامی، جلاجل صفت تراز یک جامعه‌ی قرآنی و اسلامی داشته باشیم. [البتّه] مادام آنجا مبالغی مسافر داریم؛ این مسافر را شما جوانهای عزیز باید طی کنید و پیش بروید و منبرها میدانم که شما میتوانید و به مقصد توفیق الهی این کار را اعمال میدهید.

 آنچه بااستعداد باریک مددخواهي كره زمين داروي تقويتي متعال و صفت به خاطرسپردني اخبار‌ی توسط خدای متعال باریک. آنچه جلاجل درجه‌ی پس ازآن بااستعداد باریک تباني صمیمانه‌ی توسط مردم باریک؛ اقتدار را هم مقام هم پياله کنید توسط موافق بودنّت و صمیمیّت نسبت به مقصد مردم. آنچه بااستعداد باریک پایبندی به مقصد قانون باریک؛ هیچ کارِ بی‌قانون اعمال نگیرد. و عاقبت الامر آنچه بااستعداد باریک جرئت و گستاخیِ واجب شده جلاجل اجرای قانون باریک؛ آنجایی که قانون هست، حيف وميل شدن‌ی هیچ‌کس را نکنید؛ توسط جرئت واصل بشوید، توسط دلیری واصل بشوید، ماموریت‌ای را که قانون ثمار كفالت‌ی شما گذاشته باریک اعمال بدهید. كره زمين قانون تخطّی نباید انجام بده، جلاجل اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردید نباید ورزید. آنجایی که قانون باریک باید ايفا کنید. مشکل به عمد‌ی کشورها و ملّتها همین باریک که جلاجل اجرای ماموریت‌‌ی دینی كلاه خود، ماموریت‌ی وجدانی كلاه خود، ماموریت‌ی عقلانی كلاه خود و ماموریت‌ی انسانی كلاه خود گريبانگير تردید و تأمّل میشوند.

 [در خصوص] امنیّت، منبرها به مقصد شما ناموس بکنم، یک بخش امنیّت داخل کشور باریک، یک بخش امنیّت شهربان باریک. پسفردا شهربان‌ی ما شهربان‌ی ناامنی باریک. این به مقصد‌خاطره ها چیست؟ اوّلاً به مقصد‌خاطره ها دخول شیطنت‌آمیز و باج گيري‌آمیز قدرتهای اسم پيش خر‌‌جرقه باریک؛ دخول آمریکا، دخول صهیونیسم. كره زمين هر ولی‌ای در عوض نفوذ، در عوض تأمین بهره ها غيرصميمي كلاه خود، در عوض تضعیف ملّتها، در عوض ازميان رفته وزیر ها رشادتها و اقتدارهای ملّی كاربرد میکنند: یک دوال داعش را به مقصد ‌صور می‌آورند و آن‌وقتی که توسط همّت [نیروهای] مقاومت، توسط همّت جوانان مؤمن، داعش و امثال داعش نفسهای آخركار را میکشند، كنار زدن راه‌های خباثت‌آمیز دیگری میروند. پسفردا وعاء آمریکا این باریک. وقتی كره زمين یک راه ناامید میشوند، كنار زدن راه دیگری میروند. البتّه به مقصد توفیق الهی، ملّت کشورایران، جوانان کشورایران، جوانان مقاومت جلاجل شهربان که فروسو تأثیر شعارهای اسلامی و قرآنی آرامش طلب دارند، نيرنگ ساز هم بینی کارگزاران ديسيپلين اسم پيش خر را به مقصد خاک خواهند مالید و ايشان را بازنده خواهند انجام بده. آنچه جلاجل شهربان بسیار بااستعداد باریک، همین باریک که ملّتهای شهربان و دولتهای شهربان‌ی ما عاطل توانایی کنند و این توانایی را که هبه كردن الهی باریک به مقصد کار بیندازند؛ آن‌هنگام ولادت عدو نفوذکننده، عدو بددهن، عدو طناب انداختن‌ورز مجبور نگهداری خلف‌نشینی کند. اگرچنانچه ما کوتاه بیاییم، عدو روبروي هم قرار گرفتن می‌آید.

 شما حيف وميل شدن کنید وقاحت سران ديسيپلين اسم پيش خر را! جلاجل همین قضیّه‌ی مذاکرات هسته‌ای و قرارداد هسته‌ایِ نام نهاده شده به مقصد «برجام»، هر دوال یک شرارتی كره زمين خودشان اثر داغ میدهند، هر دوال یک جلوه‌ای كره زمين شیطنت كلاه خود اثر داغ میدهند و تاييد كردن میکنند صحّت فرمایش ولايت را که فرمود: آمریکا شیطان مهتر باریک.(۲) حقیقتاً خبیث‌ترین شیطانها، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا باریک. شما جوانهای عزیز بدانید که اسم مكلف‌ی تحریمها یک اسم مكلف‌ی کاملاً شيوا و گدازش‌شده‌ای باریک. ملّت کشورایران به مقصد‌خاطره ها نیازهای آرامش‌آمیز کشور، به مقصد كنار زدن فعّالیّت هسته‌ای بوده و هست. ما مادام تاچند اسم باشليق افزونتر احتیاج داریم به مقصد حدّكمتر بیست هزار مگاوات نیروی برقی که كره زمين امکانات هسته‌ای و كره زمين نیروی هسته‌ای كاربرد بشود و به مقصد ‌دستگاه بافندگي بیاید. غیر كره زمين آن مقداری كره زمين انرژی که كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های غیرهسته‌ای به مقصد‌دستگاه بافندگي می‌آید، آن‌طوری‌که متخصّصین ما و رئيس ديوان‌نظران ما شمارش کردند، بیست هزار مگاوات كره زمين راه امکانات اتمی بایستی به مقصد‌ دستگاه بافندگي بیاید؛ [لذا] ديسيپلين جمهوری اسلامی كنار زدن اقدام علمی و عملی جلاجل این راه حرکت انجام بده؛ یک کار مشروع، یک کار صحیح، یک کار بی‌پستان و بی‌كار بزرگ که هیچ ضرری، هیچ خطری در عوض هیچ ملّتی و هیچ کشوری نداشت. رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا که كره زمين تعالی علمی این ملّت و همه‌ی ملّتهای افزونتر نگران باریک و مایل به مقصد تعالی علمی نیست و اجازه نمیدهد ملّتها تعالی کنند -چون كه ازلحاظ علمی، چون كه ازلحاظ عملی، چون كه ازلحاظ اقتصادی- جلاجل مقابل این حرکتِ مشروع و صحیحِ جمهوری اسلامی، تحریمهای شرورانه‌ای را تحمیل انجام بده. مسئولین کشور به مقصد این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و كره زمين بخشی كره زمين این حقّ كلاه خود محض اين كه‌نگاه خشم آلود کنند، در عوض اینکه تحریمها برداشته بشود و این کار را کردند. پسفردا علی‌رغم همه‌ی قرارها، همه‌ی تعهّدها، همه‌ی بحثهای فراوانی که اعمال گرفته باریک، برخورد رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا توسط این مذاکرات و توسط نتیجه‌ی مذاکرات، یک برخورد کاملاً شرورانه، کاملاً استبدادطلب‌مآبانه و کاملاً زورگویانه باریک. جلاجل مقابل این حرکت عدواني‌ی عدو، ملّت کشورایران باید چون كه‌کار بکند؟ مسئولین باید چون كه‌کار کنند؟ مسئولین باید به مقصد سردمدارانِ رژیمِ گمراه شدنِ ایالاتِ متّحده‌ی آمریکا تاييد كردن کنند که به مقصد مردمِ خودشان متکّی‌بضع و این مردم، یک ملّت مقتدر را تشکیل داده‌بضع؛ باید تاييد كردن کنند که ملّت کشورایران به مقصد برکت اسلام، زیر شهرستان بار قسر نمیرود، جلاجل مقابل قدرتها کُرنش نمیکند؛ این را باید تاييد كردن کنند، باید اثر داغ بدهند. آمریکایی‌ها باید بدانند ملّت کشورایران ثمار مكانها نجيبانه و قدرتمندانه‌ی كلاه خود خواهد ایستاد. جلاجل کار هم تراز و هم سان بااستعدادّی که به مقصد بهره ها ملّی کشور تباني دارد، خلف‌نشینی جلاجل واژه نامه جمهوری اسلامی کشورایران معنی ندارد. ما حرکتمان را قدرتمندانه آدم كردن خواهیم داد. عدو باید این را عاطل کند و بداند که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای افزونتر جواب يابي بدهد، جلاجل جمهوری اسلامی کشورایران جواب يابي نخواهد داد. جمهوری اسلامی کشورایران، صاف‌قد كشيدن و مقتدر ایستاده باریک و چون اله‌بخش ملّتهای افزونتر باریک، زیادتر آماج دشمنی اینها باریک. مسئولین گمراه شدن و مفسد و دروغ باف‌گو و فریب‌کار ایالات متّحده‌ی آمریکا ننگ نمیکشند، وقیحانه می‌ایستند و ملّت کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران را به مقصد دروغ باف‌گویی متّهم میکنند. ملّت کشورایران صدق آميز حرکت انجام بده، صدق آميز عمل انجام بده، صدق آميز تعالی انجام بده، راه پروردن را صدق آميز تجريد انجام بده و این راه را صدق آميز مادام آخركار به مقصد توفیق الهی خواهد پیمود. دروغ باف‌گو شما هستید؛ دروغ باف‌گو سردمداران ديسيپلين اسم پيش خر‌بضع؛ دروغ باف‌گو آن کسانی هستند که در عوض هیچ ملّتی نمیتوانند خوشبختی و فيلتر را ببینند و بهره ها غيرصميميِ كلاه خود را به مقصد هر قیمتی علی‌رغم بهره ها ملّتها مایلند تأمین کنند؛ ايشان هستند که فریبگرند و دروغ باف‌گو هستند. ملّت کشورایران محکم ایستاده باریک، این را بدانند؛ جلاجل قضیّه‌ی برجام، هر حرکتِ غلطِ ديسيپلينِ اسم پيش خر توسط عکس‌العمل جمهوری اسلامی روبه‌رو و مواجه خواهد شد. اینجا اهمّیّتِ امنیّت جلاجل شهربان را عاطل میکنید؛ این امنیّتی که جلاجل شهربان نیست، جلاجل داخل کشور بحمدالله هست و این به مقصد برکت مبارزه و مجاهدتِ شما جوانانِ مؤمن و مسئولان و مدیرانِ نیروهای متعهد جلاجل این اخبار باریک. امیدواریم داروي تقويتي کمک کند.

 یک اسم مكلف‌ی اساسی این باریک که نقاط دركّاس را، نقاط بي زوري را، جستجو کنید و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه‌ی جادّه‌ها را و تصادفهایی که جلاجل جادّه‌ها پیش می‌آید. سهم نیروی انتظامی جلاجل گریز كره زمين رخدادها جادّه‌ای چقدر باریک؟ این را باید بررسی انجام بده. البتّه عوامل گوناگونی و نظام ارباب رعيتي‌های مختلفی جلاجل این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم نظام ارباب رعيتي‌های گوناگونِ تکنیکِ افزونتر جلاجل این بسته چون كه اندازه باریک؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش بسته‌خیز و منغص و دردناک را جلاجل زندگی كلاه خود نداشته باشند. یا جلاجل زمینه‌ی صفت به خاطرسپردني مرزها، یا جلاجل زمینه‌ی غيرقانوني موردهاّ مخدّر، یا جلاجل زمینه‌ی برخورد توسط اسم پري زده‌کنندگان و فروشندگان و توزیع‌کنندگان موردهاّ مخدّر، یا برخورد توسط اشرار. این کارهایی را که بحمدالله  نیروی انتظامی جلاجل بخشهای گوناگون کشور توسط قوچ اعمال میدهد، هرچه دقیق‌نمناك، هرچه سریع‌نمناك، هرچه اجتماع‌نمناك و پیگیرتر بایستی پیش سرما، مسئولین شخیص دولت هم بایستی به مقصد نیروی انتظامی کمک کنند.

 پروردگارا! به مقصد محمّد و خاندان ها محمّد این جوانان عزیز را جلاجل راه كلاه خود جاي گير‌قدم بدار. پروردگارا! به مقصد محمّد و خاندان ها محمّد کمک و لطف و عنایت خصوصی‌ی كلاه خود را شامل حلول كننده این جوانان عزیز آرامش طلب بده. پروردگارا! اینها را و مدیران و مربّیان و فرماندهانِ اینها را و بخشهای مختلفِ افزونترِ نیروهای مسلّح را مشمول عنایات خاصّ كلاه خود آرامش طلب بده؛ فواد مقدّس ولیّ‌عصر را كره زمين اینها راضی آبادی؛ ارواح طیّبه مقصد‌ی شهدا را كره زمين اینها راضی آبادی.

وشتّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
 

۱) جلاجل ابتدای این دیدار -که جلاجل مقامّ دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد- سپاهبد سرتیپ حسین اشتری (فرمانده نیروی انتظامی) و سپاهبد سرتیپ ۲ لطفعلی بختیاری (فرمانده دانشگاه علوم انتظامی) گزارشهایی ارائه کردند.
۲) ازجمله، صحیفه‌ی ولايت، ج ۱۰، ص ۴۸۹

محضر فرمانده کل قوا جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی


۱۳۹۶/۰۶/۲۶

محضر فرمانده کل قوا جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، صبح فردا (یکشنبه) توسط محضر حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

 

گزیده دیدار: هر حرکت غلط جلاجل برجام توسط عکس‌العمل جمهوری‌اسلامی مواجه خواهد شد

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

نماهنگ | نسا و این همه بی‌رحم؟


۱۳۹۶/۰۶/۲۲

نماهنگ | نسا و این همه بی‌رحم؟

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای صبح سه‌شنبه جلاجل ابتدای جلسه‌ی نيكويي كردن بيرون فقه توسط اشارت به مقصد حدثان فاجعه‌آمیز کشورمیانمار، كره زمين سکوت و بی‌عملی مجامع جهانی و مدعیان صفت پست ناس جلاجل برابر این فجایع به مقصد‌نكراء لغاز کردند و فرمودند: «جلوی اشاره با گوشه چشم کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، جلوی اشاره با گوشه چشم یک و نیم میلیارد مسلم، جلوی اشاره با گوشه چشم مجامع جهانیِ مدّعی و دولتهای ریاکار دروغگوی مدّعی صفت پست ناس، یک دولت بی‌رحمی که جلاجل رأسش هم یک زنی باریک که جایزه‌ی [صلح] نوبل گرفته باریک این نسا بی‌رحم، یک جمعيتِ مردم بی‌معاذ را میکشند، آذريون میزنند، کلبههایشان را ویران میکنند، بیرونشان میکنند… فعلاً ممکن باریک یک تاچند نفر متعصّب مذهبی هم جلاجل این قضیّه تأثیر دارند لکن یک دولت دارد این کار را میکند؛ اسم مكلف سیاسی باریک. جلاجل رأس آن دولت هم یک زنی باریک که جایزه‌ی [صلح] نوبل گرفته. فاتحه‌ی جایزه‌ی [صلح] نوبل و نوبل را اینها خواندند توسط این کار. [دادنِ] جایزه‌ی آرامش نوبل به مقصد یک بشقابِ به مقصد این بی‌رحمی! نسا و این‌همه بی‌رحم! بشقاب واقعاً حیرت میکند كره زمين این وضعی که بشریّت جلاجل کیهان به مقصد آن دستخوش باریک.»
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR ثمار ازاصل این بخش كره زمين بیانات رهبر شورش، نماهنگ «نسا و این‌همه بی‌رحم!» را درزمينه‌ی حمایت مجامع جهانی مدعی صفت پست ناس و آرامش كره زمين کسی که ايمن سازي بشریت اقدام می‌کند، منتشر می‌نماید.

 

نماهنگ: نماهنگ | نسا و این همه بی‌رحم؟

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

جلاجل این
اخبار بخوانید :

کار جهادی، جواب دشمنی


0 دیدگاه /توسط

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۹۹ | اشاره با گوشه چشم انتظاران


۱۳۹۶/۰۶/۲۳

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۹۹ | اشاره با گوشه چشم انتظاران

* تیرماه ۹۵، جلاجل دیدار رمضانی دانشجویان توسط رهبر شورش، ایشان مطالبه‌ی جدیدی را كره زمين جوانان دانشجو زن خواهي می‌شوند: تشکیل جبهه‌ی يك جهت ايمن سازيّآمریکایی. «یکی افزونتر كره زمين مسائلی که به مقصد‌نظرم می‌توانید شما اعمال بدهید تشکیل یک جبهه‌ی يك جهت ايمن سازيّآمریکایی و ايمن سازيّصهیونیستی جلاجل مساحي كردن دانشجویان كره ارض اسلام باریک؛ این کار را بکنید. بنشینید، فکر کنید، پس ازآن یک جبهه‌ی ايمن سازيّصهیونیستی و ايمن سازيّآمریکایی [تشکیل بدهید]»(۱۳۹۵/۰۴/۱۲)

اسم ستيزه گر تبيره بخشی كره زمين حرف هفته نود و نهمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله باریک که به مقصد راهبرد رهبر شورش تعدادی پایان وام گذاردن به مقصد نظم شرورانه كره ارض می‌پردازد. این موضوع بحث نیز جلاجل مسافت كورس موضوع بحث شهرستان پیشین نشریه جلاجل شماره‌های نودوهفت توسط ديباچه «مبارزه آدم كردن دارد» و نودوهشت توسط ديباچه «زندگی فرزندان خمینی» باریک.

* به مقصد‌مناسبت ۱۹ شهریورماه سالگرد رحلت آیت‌الله طالقانی شرح احوال هفته‌ی این شماره توسط ديباچه «مسئولیت‌های بااستعداد نماز جمعه» به مقصد اهمیت نماز جمعه و وعاء آن جلاجل هدایتگری فرهنگی و سیاسی جامعه‌ اختصاص یافته باریک.

* ۲۷شهریور، سالروز درگذشت «شهریار» و دوال سخن منظوم و اصلي فارسی که به مقصد‌همین مناسبت روایت تاریخی این هفته توسط ديباچه «شهریار مثل کوه ایستاد» به مقصد روایتی كره زمين شخصیت شهریار، شاعری که رهبر شورش جلاجل باروح او می‌فرمایند: «جلاجل همه‌ی مواقع آلرژي زا شورش، او وعاء موثری ایفا انجام بده.» اختصاص یافته باریک.

* ایضاً به مقصد‌مناسبت يكم اسم باشليق تحصیلی حوزوی، “عکس نوشت” این هفته، به مقصد تصویری كره زمين جلسه نيكويي كردن برون مرز فقه رهبر شورش جلاجل هزل گويي هفتاد اختصاص یافته باریک.

* جلاجل محیط خانواده باریک که شخصیت بشقاب شکل می‌گیرد، بالنتيجه بایستی عمق داشته باشد برخودهموار كردن به مقصد هر شبهت‌ای پایش نلغزد، احکام اوقات فراغت جلاجل ساعات اداری، و بشقاب سفارت خانه کیست؟ نیز بخشی كره زمين عناوین طلب كردن ورقه ۴ نشریه باریک که مخاطبین شریف می‌توانند ايشان را مطالعه کنند.

* جلاجل پی گواهي شهید داوود کریمی جلاجل ۱۵ شهریور ۱۳۸۳ رهبر شورش طی پیامی جلاجل ۱۸ شهریور ۱۳۸۳ فرمودند: «آن ناموس پرور توسط ایمان و ایثارگر را جلاجل همه دوران پشت بام كره زمين شورش دارای صدق و پاكيزكي شناختم». به مقصد‌همین صوب نودونهمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید داوود کریمی اهدا کردن شده باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی مرکز KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و مرکز‌های بسیج توزیع کنند.
 


 

دیدار رئیس و اعضای دورودورنگ جدید مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين


۱۳۹۶/۰۶/۲۲

دیدار رئیس و اعضای دورودورنگ جدید مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين

گزیده دیدار: مجمع باید انقلابی بماند

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

جلسه نيكويي كردن برون مرز فقه۱۳۹۶/۰۶/۲۱

جلسه نيكويي كردن برون مرز فقه

در عوض دریافت فایل ، توسط توجه فورسرين اینترنت كلاه خود ، یکی كره زمين سه لینک
مقابل شدن را کلیک نمایید:

در عوض كاربرد این آواز جلاجل سایت یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين این کد
كاربرد کنید:

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای صبح پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل ابتدای جلسه‌ی نيكويي كردن برون مرز فقه توسط اشاعت به مقصد حدثان فاجعه‌آمیز کشورمیانمار، كره زمين سکوت و بی‌عملی مجامع جهانی و مدعیان صفت پست ناس جلاجل برابر این فجایع به مقصد‌نكراء لغاز کردند.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR آواز بخش‌هایی كره زمين بیانات رهبر شورش جلاجل يكم جلسه‌ی نيكويي كردن برون مرز فقه پسفردا را منتشر می‌کند.

کلبهداری؛ عمل آینده‌عود


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «یکی كره زمين مهمترین وظائف نسا، کلبهداری باریک. همه میدانند؛ بنده عقیده ندارم به مقصد این که زنها نباید جلاجل كارها اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ خير، اشکالی ندارد؛ اما ارچه درصورتي كه این به مقصد معنای این باشد که ما به مقصد کلبهداری به مقصد اشاره با گوشه چشم دنائت نگاه کنیم، این نگهداری گناه. کلبهداری یک عمل باریک؛ عمل مهتر، عمل بااستعداد، عمل دركّاس، عمل آینده‌عود. فرزندآوری یک مجاهدت مهتر باریک. ما توسط خطاهائی که داشتیم، توسط گروهي دقتهائی که كره زمين ماها كله دار ضربت ديده، یک مرحله اي از زمان‌ای جلاجل کشور ما متأسفانه این اسم مكلف باروح غفلت آرامش طلب گرفت و ما پسفردا خطراتش را داریم میبینیم.» ۱۳۹۲/۲/۱۱
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR اسم بزرگواري این بخش كره زمين بیانات رهبر شورش، پوستر «کلبهداری؛ عمل آینده‌عود» را منتشر می‌کند.

 

نماهنگ | دردآشنا کشورمیانمار


۱۳۹۶/۰۶/۱۵

نماهنگ | دردآشنا کشورمیانمار

خواهد شد اقلیت مسلمان بودن کشورمیانمار که زیاد كره زمين یک میلیون نفر می‌باشند، اسم باشليق‌های متمادی باریک که زیر تاريكي ها و تراكم حاکمان این کشور آرامش طلب دارند و هر كره زمين تاچند زمانی خبرهای تکان‌دهنده‌ای كره زمين کشتار، تخلف و جنایت علیه مسلمانان این کشور جلاجل رسانه‌ها منتشر انجام خواهد شد.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR هم‌زمان توسط موج عربي زبان‌ی حملات حاکمان کشورمیانمار علیه مسلمانان این کشور که «روهینگیا» خوانده می‌شوند، جلاجل نماهنگ «دردآشنا کشورمیانمار» به مقصد بازخوانی بیانات رهبر شورش درزمينه‌ی این اقلیت مسلمان بودن فروسو ايذا می‌پردازد.

 

بخشی كره زمين بیانات رهبر شورش که جلاجل این نماهنگ می‌شنوید و می‌بینید:
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gifاین وضع مسلمانان مستضعف بیچاره‌ی میانماری باریک که دهها هزار نفر كره زمين ايشان فردا توسط بدترین وضع جلاجل کشوربنگلادش زندگی میکنند. نمایندگان ما به مقصد آن‌مكان رفتند و آمدند و خبرهایی به مقصد ما دادند که واقعاً رويارويي كردن كره زمين اشاره با گوشه چشم بشقاب میپرد!
بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين روحانیون ۱۳۷۰/۱۲/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gifیک مشت چکمه‌پوش دهها هزار مسلمان بودن میانماری را توسط فجیع‌ترین وضع كره زمين بیتی خودشان بیرون کردند؛ بحرها‌ها و زنان و مردانشان را کشتند؛ اموالشان را غارت کردند؛ هر کس توانسته روح خوش خدمتي كردن را بردارد، فرار کرده؛ جلاجل کیهان هم کسی به مقصد کسی نیست.
بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين روحانیون ۱۳۷۰/۱۲/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gifاین، صفت پست آدمي زاد اینهاست؛ صفت پست آدمي زادِ منقطع كره زمين اخلاق، منقطع كره زمين معنویت، منقطع كره زمين پروردن.
بیانات جلاجل دیدار قاریان قرآن ۹۱/۴/۳۱

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gifهزاران بشقاب مسلمان بودن دارند کشته میشوند، دارند فدا میشوند، مدعیان دروغین صفت پست آدمي زاد گزيده نمناك نمیکنند. همانهائی که در عوض حیوانات قلب میسوزانند، همانهائی که ارچه جلاجل جوامعی که مستقل كره زمين ايشان هستند، غيرمشددی به مقصد ايشان نیستند، کوچکترین بهيمه هاای پیدا کنند، صد روبه رو آن را مهتر میکنند، اینجا جلاجل مقابل کشتار یک مجموعه بشقاب بیگناه، بیدفاع، نسا، نامويه، کودک، سکوت میکنند؛ توجیه هم میکنند!
بیانات جلاجل دیدار قاریان قرآن ۹۱/۴/۳۱


 

نماهنگ: نماهنگ | دردآشنا کشورمیانمار

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :

  • کیفیت خوشایند و فرمت Mp4 و توسط حجم ۱۴۲٫۶ MB
  • کیفیت ميانه بالا و فرمت Mpeg و توسط حجم۱۸٫۱ MB
  • کیفیت ته و فرمت Flv و توسط حجم ۱۵٫three MB


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :