لیست قیمت پمپ آب

لیست قیمت پمپ آب خانگی صنعتی پدرولو PEDROLLO

نوین پمپ ارائه دهنده انواع پمپ آب

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

PKm60

پمپ ۰٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۱۰۰/۰۰۰

PKm80

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۶۶

۳

۱

۱

۴/۲۳۰/۰۰۰

PKm90

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۸۲

۲٫۴

¾

¾

۶/۱۱۰/۰۰۰

PKm100

پمپ ۱٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱٫۵

۸۰

۴٫۲

۱

۱

۹/۲۵۰/۰۰۰

PK200

پمپ ۲ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۲

۸۶

۴٫۸

۱

۱

۹/۴۷۰/۰۰۰

PK300

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۹۵

۵٫۴

۱

۱

۱۰/۴۳۰/۰۰۰

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۹۴۰/۰۰۰

PQ3000

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۱۶۰

۳

¾

¾

۱۷/۵۰۰/۰۰۰

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۰٫۵

۲۲

۴٫۸

۱

۱

۳/۶۲۰/۰۰۰

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱

۳۴

۵٫۴

۱

۱

۴/۴۸۰/۰۰۰

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱٫۵

۳۸

۷٫۲

۱¼

۱

۸/۵۵۰/۰۰۰

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۴۶

۸٫۴

۱¼

۱

۱۰/۴۹۰/۰۰۰

CP200

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه استیل

۳

۵۵

۹

۱¼

۱

۱۰/۹۷۰/۰۰۰

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۶/۹۱۰/۰۰۰

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۴/۹۵۰/۰۰۰

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۹۲۰/۰۰۰

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۷/۹۰۰/۰۰۰

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۵٫۵

۴۸٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۶۸۰/۰۰۰

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۷٫۵

۴۵٫۵

۵۴

۲

۲

۲۰/۱۳۰/۰۰۰

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۰

۵۶

۵۴

۲

۲

۲۶/۷۹۰/۰۰۰

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۵

۷۳

۵۴

۲

۲

۴۳/۴۰۰/۰۰۰

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۳۲٫۵

۱۲

۱½

۱

۸/۷۹۰/۰۰۰

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۳۷

۱۳٫۲

۱½

۱

۹/۴۹۰/۰۰۰

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۱۴٫۵

۶۶

۳

۳

۱۲/۴۰۰/۰۰۰

HF6A

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۳

۱۸٫۱

۷۲

۳

۳

۱۱/۱۱۰/۰۰۰

HF8B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۲۱

۷۲

۴

۴

۱۷/۱۸۰/۰۰۰

HF20B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۱۵٫۵

۱۰۲

۴

۴

۱۷/۸۳۰/۰۰۰

HF20A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۵٫۵

۱۸٫۵

۱۰۸

۴

۴

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

HF30B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۷٫۵

۱۸

۱۲۰

۴

۴

۲۳/۵۳۰/۰۰۰

HF30A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۱۰

۲۳

۱۳۲

۴

۴

۲۴/۱۰۰/۰۰۰

HFm50A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۰٫۷۵

۱۱٫۵

۱۸

۱½

۱½

۴/۷۲۰/۰۰۰

HFm51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۲۶۰/۰۰۰

HFm5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۱۳٫۲

۳۰

۲

۲

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

۱۳٫۲

۳۰

۲

۲

۶/۲۲۰/۰۰۰

HFm5A

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱٫۵

۱۳٫۸

۳۶

۲

۲

۶/۴۰۰/۰۰۰

HF5A

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱٫۵

۱۳٫۸

۳۶

۲

۲

۶/۴۲۰/۰۰۰

HFm5AM

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۸/۸۲۰/۰۰۰

HF5AM

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۹/۴۷۰/۰۰۰

NFm129A

پمپ فلنجدار ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۱۱/۰۷۰/۰۰۰

NF129A

پمپ فلنجدار ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۱۰/۹۵۰/۰۰۰

NF130B

پمپ فلنجدار ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۱۴٫۵

۶۶

۳

۳

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

NF130A

پمپ فلنجدار ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۳

۱۸٫۱

۷۲

۳

۳

۱۳/۲۲۰/۰۰۰

NGAm1B

پمپ پروانه باز تکفاز – پروانه استیل

۰٫۷۵

۱۷

۱۹٫۵

۱½

۱½

۶/۵۵۰/۰۰۰

NGAm1A

پمپ پروانه باز تکفاز – پروانه استیل

۱

۱۹٫۵

۲۱

۱½

۱½

۶/۶۸۰/۰۰۰

NGA1A

پمپ پروانه باز سه فاز – پروانه استیل

۱

۱۹٫۵

۲۱

۱½

۱½

۷/۰۳۰/۰۰۰

JSWm10H

پمپ خودمکش ۱ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱

۵۱

۳

۱

۱

۵/۲۷۰/۰۰۰

JSWm15H

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۶۶

۳

۱

۱

۶/۵۳۰/۰۰۰

JSWm10M

پمپ خودمکش ۱ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱

۴۲

۴٫۸

۱

۱

۵/۲۷۰/۰۰۰

JSWm15M

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۵۲

۴٫۸

۱

۱

۶/۵۳۰/۰۰۰

JSWm3CH

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۶۰

۴٫۲

۱¼

۱

۱۰/۶۳۰/۰۰۰

JSWm3BH

پمپ خودمکش ۲ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۲

۷۰

۴٫۸

۱¼

۱

۱۱/۵۳۰/۰۰۰

JSW3BH

پمپ خودمکش ۲ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۲

۷۰

۴٫۸

۱¼

۱

۹/۵۵۰/۰۰۰

JSW3AH

پمپ خودمکش ۳ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۳

۹۰

۴٫۸

۱¼

۱

۱۱/۴۷۰/۰۰۰

JSWm3CL

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۴۰

۹٫۶

۱¼

۱

۱۰/۶۳۰/۰۰۰

JSWm3BL

پمپ خودمکش ۲ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۲

۴۸

۹٫۶

۱¼

۱

۱۱/۵۳۰/۰۰۰

JSW3AL

پمپ خودمکش ۳ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۳

۶۰

۹٫۶

۱¼

۱

۱۱/۴۷۰/۰۰۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *