سرگذشتِ تعالی ایرانی

[ad_1]

شورش اسلامی جلاجل ساحل تاریخی كلاه خود، حرکتی کلان علیه «تقلید و وابستگی» و جلاجل راستای دستیابی به مقصد «تعالی مستقل و حقیقی» بوده باریک. آنچه رهبر شورش اسلامی جلاجل دیدار رمضانی مسئولان ديسيپلين ذیل مناقشه تعریفِ «منفعل ملّی» و لزوم برپا شدن آن كره زمين «هویّت ملّی» مطرح کرده‌بضع را جلاجل مساحي كردن کلان می‌توان به موجب چارچوبه «تعالی حقیقی» و «تعالی صوری» تبیین انجام بده. این دوگانه که اوّلی برآمده كره زمين هویّت و داشته‌های ملّی و دینی و دومی توأم توسط نابودی اینها باریک، پشت بام كره زمين گذشت تا چه وقت هزل گويي كره زمين پیروزی شورش اسلامی همچنان پیش‌روی خبرگان، مسئولان و مردم ما آرامش طلب دارد.
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR جلاجل یادداشت زیر به موجب بیانات حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای به مقصد تبیین دقیق‌نمناك ابعاد این اسم مكلف می‌پردازد.

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif «منفعل ملی»، ملاک تصمیم‌گیری
رهبر شورش اسلامی جلاجل دیدار توسط کارگزاران ديسيپلين، «منفعل ملی» را «ملاک تصمیم‌گیری» و تشخیص راه كره زمين بیراهه توسط مسئولین کشور دانستند: «ارچه بخواهیم راه را كره زمين بیراهه تشخیص بدهیم… احتیاج داریم که اوّلاً ملاکهای تصمیم‌گیری‌مان را مشخّص کنیم و ايشان را درست گلچين کنیم.» ۱۳۹۶/۳/۲۲ [۱] و منفعت ملّی را آن چیزی معرفی کردند که خير‌فرد توسط «هویّت ملّی» معارضه‌ای نداشته که برخاسته كره زمين آن باشد: «اسم مكلف اینجا باریک که منفعل ملّی را چون كه‌جوری تعریف کنیم، چون كه‌جوری شناسایی کنیم… منفعت ملّی آن چیزی باریک که توسط هویّت ملّت کشورایران هیچ‌نوع معارضه‌ای نداشته باشد و كره زمين آن برکنار هم نباشد؛ یعنی برخاسته‌ی كره زمين این هویّت باشد.» ۱۳۹۶/۳/۲۲ [۲]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifفیلم: تعالی توسط الگوی اسلامی-ایرانی تعدادی ما حیاتی باریک ۱۳۸۶/۲/۲۵ | نسخه توسط کیفیت پایین | دانلود کیفیت ميانه بالا | دانلود کیفیت تبيره

اما تعدادی درک مبنایی و صحیح این بیانات و فهم زمینه‌های مطرود گشتن این مناقشه باید به مقصد قدغن شدن‌ی فکری حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رجوع انجام بده. توسط مطالعه‌ی تاريخچه ها این اسم مكلف جلاجل بیانات رهبر شورش، «نازخرامي تاریخی جلاجل مشکل تعالی» و «شکل‌گیری دوگانه‌ی تعالی اسلامی – ایرانی و توسعه‌ی غربی» پُررنگ و بارز انجام خواهد شد. جلاجل آدم كردن تعدادی تبیین دقیق ابعاد مناقشه حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای این اسم مكلف را به موجب بیانات ایشان بررسی می‌کنیم.

اولا که نشانه‌های تعالی اروپایی تعدادی ایرانیها معلوم شد، اندک‌اندک به مقصد فکر افتادند که ببینند جلاجل آن چشم کیهان چون كه نبا باریک … كلنجار کشورایران و روس شد و نظام ارباب رعيتي قاجاری به مقصد ميانجي‌ی سلاحهای پیشرفته‌ی روسها تودهنی محکمی خورد، کسانی را به مقصد اروپا فرستادند… اولین کسانی که توسط موج به مقصد‌تمثيل مدرنیته مواجه شدند، ملكزاده‌ها، مردان درلفافه قاجاری و شخصیتهای بانگ سیاسی آن دوال بودند.

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif خیانت به مقصد غيرماذون تعالی
تعدادی درک تاریخی مشکل، توجه به مقصد زمینه‌ها و چگونگی آشنایی و برخورد ایرانیان توسط پدیده‌ی مدرنیته و تعالی‌ اروپایی بااستعداد باریک. اولین آشنایی ما توسط این فضا توسط «ملكزاده‌ها و مردان درلفافه قاجاری» رقم خورد: «اولا که نشانه‌های تعالی اروپایی تعدادی ایرانیها معلوم شد، اندک‌اندک به مقصد فکر افتادند که ببینند جلاجل اروپا، جلاجل آن چشم کیهان، چون كه نبا باریک؛ قبل كره زمين آن، اصلاً نبا نداشتند که جلاجل کیهان چون كه نبا باریک!… پس ازآن که كلنجار کشورایران و روس شد و نظام ارباب رعيتي قاجاری به مقصد ميانجي‌ی سلاحهای پیشرفته‌ی روسها تودهنی محکمی خورد، عربي زبان کسانی را به مقصد اروپا فرستادند… اولین کسانی که توسط موج به مقصد تمثيل مدرنیته مواجه شدند، چون كه کسانی بودند؟ ملكزاده‌ها، مردان درلفافه قاجاری و شخصیتهای بانگ سیاسی آن دوال.» ۱۳۸۵/۸/۱۸ [۳] اما برخورد این جریان روشنفکری توسط پدیده‌ی تعالی تکنیک و… برخوردی منفعلانه و تقلیدی صفت بويناك: «روشنفکران ما کسانی بودند که به مقصد اروپا می‌رفتند یا نوشته‌های ايشان را می‌خواندند؛ لذا توسط پیشرفتهای ايشان آشنا می‌شدند و كلاه خود را جلاجل مقابل ايشان ضعيف و حقیر می‌دیدند… اینها می‌گفتند ما باید صددرصد به مقصد نسخه‌ی ايشان عمل کنیم برخودهموار كردن پیش برویم.» ۱۳۸۳/۱۲/۵ [۴]

جلاجل واقع آنچه فروسو ديباچه «تعالی و ترقی» توسط جریان روشنفکریِ درباری کلید خورد چیزی سواي كنده امتيازها نواختن ثمار فرهنگ و منفعل ملی و «وابستگی» روزافزون کشور به مقصد استعمارگران نيستي: «یک گرایش [غلط درباره‌ی پیشرفت] عبارت باریک كره زمين خیانتهائی که به مقصد غيرماذون تعالی و تحول اعمال گرفته؛ ضربه‌هائی که به مقصد غيرماذون خدمتگزار و زیر پرچم اصلاحگری ثمار پیکر ملت ما واصل شده باریک. كره زمين دوران قاجار خیلی كره زمين درباریان قاجار و شاهزادگان قاجاری عملي ساختن و ولی‌ی وابستگىِ نادانسته‌ی کشور و فرهنگ ما به مقصد مغرب شدند و ادعایشان این صفت بويناك که این، تعالی و تحول باریک!.» ۱۳۸۶/۲/۲۵ [۵]


کلیپ صوتی: مميزه‌های تعالی

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif «نوسازی» غيرماذون افزونتر سلطه جويي
اما كره زمين صیانت افزونتر آنچه که فاجعه را کامل می‌انجام بده این صفت بويناك که جلاجل چشم مقابل، جریانی آرامش طلب داشت که به مقصد ميانجي‌ی قوچ علمی و تکنیک كلاه خود، پدیده‌ی «سلطه جويي» و غارتگري ملت‌ها را شکل داده صفت بويناك: «چشم مقابلی که ما توصیه می‌شدیم به مقصد این که كره زمين او تبعیت کنیم، چیست؟ بدون شك شورش تکنیک و شورش علمی و تعالی علمی‌ای باریک که نگاهش احكام محصول به مقصد چارچوبه کشور كلاه خود نمی‌شود؛ بلکه به مقصد کیهان به مقصد اشاره با گوشه چشم یک ذخیره و یک انبار مهتر که باید كره زمين آن كاربرد کند و ببلعد برخودهموار كردن این که بتواند حجم خوش خدمتي كردن را زیادتر کند و كلاه خود را توسعه دهد، نگاه می‌کند.» ۱۳۸۳/۱۲/۵ [۶] جلاجل یک يكباره «تعالی و نوسازی» غيرماذون افزونترِ «سلطه جويي» صفت بويناك: «سلطه جويي ملّتها به مقصد غيرماذون تعالی ملّتها اعمال گرفت. سلطه جويي یعنی نوسازی… هزار فاجعه به مقصد  صور آوردند؛ زیرِ غيرماذون نوسازی، تعالی، سلطه جويي. جلاجل دورودورنگ‌ی پس ازآن هم که نواستعمار پدید آمد، همچنين هم همین صفت بويناك.» ۱۳۸۶/۲/۲۵ [۷] متأسفانه این روند فاجعه‌شهرستان بار جلاجل بُرهه‌ها و كنترات دادن تاریخی گوناگون استمرار یافت: «به مقصد آن مقداری که جلاجل دورودورنگ‌ی قاجار صفت بويناك، حقوقدان نبودند. پهلوی را تعدادی این كله دارِ کار آوردند… اسم مكلف‌ی کشف پرده داران، اسم مكلف‌ی تغییر لباس و اسم مكلف‌ی حذف شدني وزیر ها نشانه‌های ایرانىِ نام: میرزا، سید، خان، آقا، وام گذاردن امتیازات فراوان جلاجل زمینه‌های نفت و با خود حمل كردن مستشارهای خارجی كره زمين این قبیل باریک… این چالشهایی که علما توسط حکام دورانهای مختلف داشتند همه جلاجل این مرثيت باریک؛ مرثيت منفعل ملی، و آن چشم هم که تحول تازهکار كره زمين اجامر و تصمیم‌گیری قدرتهای بیگانه باریک.» ۱۳۸۵/۸/۱۸ [۸]

 

اینگونه صفت بويناك که جلاجل هیبت‌ی تاریخ هم عصر کشورایران، دوگانه‌ی «خودمختاري و وابستگی» جلاجل شکل اسم مكلف‌ی «تعالی» و جلاجل چارچوبه «ديسيپلين اسم پيش خر» نمودی صفت انحصارطلب‌عیار یافت: «ديسيپلين اسم پيش خر یعنی یک ديسيپلين دوقطبی جهانی بین کشورها… یک دوگانه‌هایی به مقصد صور آمد، [ازجمله] دوگانه‌ی تعالی و توقّف… دوگانه‌ی ابتکار و تقلید… دوگانه‌ی خودمختاري و وابستگی.» ۱۳۹۶/۳/۱۷ [۹]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif كلنجار «خودباوری» توسط «وابستگی»
شورش اسلامی جلاجل چنین فضایی به مقصد پیروزی رسید: «شورش ما، و جمهوری اسلامی جلاجل مقابل یک چنین وضعی سینه درق انجام بده.» ۱۳۹۶/۳/۱۷ [۱۰] شورش تحوّلی بنیادین به مقصد صور آورد: «شورش اسلامی یک تحوّل عظیم ایجاد انجام بده… جلاجل شورش، خودباوری و اعتماد به مقصد شهواني، به مقصد كلنجارِ وابستگی رفت؛ پروردن هم کمک انجام بده.» ۱۳۹۵/۷/۲۸ [۱۱] کار مهتر ولايت خمینی (رحمه‌الله) جلاجل گشادهِ راه تعالیِ حقیقی اینجا نمایان انجام خواهد شد: ««ما میتوانیم» را ولايت قيد جوان مردانه جلاجل اعماق روح این ملّت آرامش طلب داد. این، یکی كره زمين مظاهر بااستعداد عقلانیت ولايت قيد جوان مردانه صفت بويناك.» ۱۳۹۰/۳/۱۴ [۱۲] و «ولايت توسط شورش اسلامی و توسط تشکیل جمهوری اسلامی، راهِ میانه‌ی خلف‌ماندگی و مغرب‌زدگی را ترسیم انجام بده.» ۱۳۸۷/۳/۱۴ [۱۳] اینگونه صفت بويناك که تعالیِ کشورایران توسط شورش اسلامی «سرخرگ» شد: «تعالی جلاجل کشور ما توسط شورش و توسط نهضت انقلابی سرخرگ شد. یک جامعه‌ی ایستای راکد، زیر تراكم، استعدادهای خفته، غير اجازه‌ی هیچ تحرّکی جلاجل دریای عمیق استعدادهای ملّی ما، توسط حرکت انقلابی ديم شد.» ۱۳۸۶/۲/۲۵ [۱۴] نکته‌ی بااستعداد جلاجل هیبت‌ی تعالی حقیقی و مستقل ملت کشورایران جلاجل عصر شورش اسلامی این بوده که: «ملّت کشورایران تاييد كردن کردند که غير تکیه‌ی به مقصد آمریکا، غير تکیه‌ی به مقصد قدرتهای مدّعی، بلکه توسط دشمنیهای آمریکا و قدرتهای مدّعی کیهان، یک ملّت میتواند به مقصد تعالی واقعی دستگاه بافندگي پیدا کند.» ۱۳۹۱/۳/۱۴ [۱۵]

اینگونه صفت بويناك که جلاجل هیبت‌ی تاریخ هم عصر کشورایران، دوگانه‌ی «خودمختاري و وابستگی» جلاجل شکل اسم مكلف‌ی «تعالی» و جلاجل چارچوبه «ديسيپلين اسم پيش خر» نمودی صفت انحصارطلب‌عیار یافت: «ديسيپلين اسم پيش خر یعنی یک ديسيپلين دوقطبی جهانی بین کشورها… یک دوگانه‌هایی به مقصد صور آمد، [ازجمله] دوگانه‌ی تعالی و توقّف… دوگانه‌ی ابتکار و تقلید… دوگانه‌ی خودمختاري و وابستگی.»

جلاجل باده بي درد هیبت‌ی تاریخی ملت کشورایران می‌توان گفت که آنچه فروسو غيرماذون توسعه و ترقی اتّفاق افتاد عملاً نابودی «هویّت ملّی» به مقصد پای «منفعل تخیّلی» بوده باریک. کار مهتر شورش، تطبیق «منفعل ملّی» توسط «هویّت ملّی» صفت بويناك: «یکی كره زمين کارهای مهتر شورش اسلامی همین باریک که یک هویّتی تعدادی ملّت تعریف انجام بده و ثمار آن پافشاری انجام بده؛ منفعل ملّی را به موجب آن برگيري انجام بده و استقراء انجام بده و ترسیم انجام بده و تصدیق انجام بده و كنار زدن انجام بده. ما جلاجل آن شکل قبلی به مقصد منفعل ملّی هم واقعاً نمیرسیم؛ کمااینکه شما حيف وميل شدن کنید کشور ما توسط این‌همه سرمایه، توسط این‌همه امکانات، به مقصد‌خاطره ها كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردنِ همین هویّت، كره زمين دوران مشروطه برخودهموار كردن قبل كره زمين شورش هیچ تعالیِ زيبا توسط شأنش و زيبا توسط آن سِیلی که جلاجل کیهان صفت بويناك نداشت.» ۱۳۹۶/۳/۲۲ [۱۶]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif دوگانه‌ «تعالی حقیقی» و «تعالی صوری»
اما ماجرا توسط پیروزی شورش اسلامی به مقصد پایان نرسید. قوچ‌های استعماریِ ضربه‌خورده كره زمين ناحیه‌ی شورش، صفت انحصارطلب‌قد به مقصد میدان مقابله توسط شورش و مانع‌تراشی جلاجل مسیر حرکت ملت به مقصد صیانت تعالی آمدند: «… این جریانها، همه جلاجل مقابل ديسيپلين جمهوری اسلامی صف‌آرایی کردند، توانایی‌های خودشان را آزمودند، ضربه‌های خودشان را زدند؛ یک مبارزه‌ای سرخرگ شد، مبارزه‌ی كريه، نیمه‌كريه و لين.» ۱۳۹۶/۳/۱۷ [۱۷] جلاجل مبارزه‌ی لين، بلاي ناگهانيِ وابستگی «بازتولید» شد: «بدون شك بلاي ناگهاني وابستگی، پس ازآن به مقصد شکلهای دیگری جلاجل کشور بازتولید شد؛ چون عاقبت الامر دشمنان عملي ساختن دارند… اینها سرخرگ کردند بازتولیدِ بدون شك فرهنگ وابستگی، ولي توسط یک ادبیّات شیک و رنگ‌آمیزی‌شده و شکل‌بندی‌شده و مقفل‌بندی‌شده به مقصد اسمهای افزونتر: جهانی كشته شدن، واصل كشته شدن جلاجل خانواده‌ی جهانی.» ۱۳۹۵/۷/۲۸ [۱۸] جلاجل حقیقت هرچند: «شورش اسلامی آمد مسیر را بديل انجام بده. ما آمدیم به مقصد سمت خودجوشی، خوددانی و خودفهمی؛ لیکن هنوز خیلی كره زمين بنیانها به مقصد بدون شك حلول كننده سابق موجود باریک.» ۱۳۹۰/۲/۱۴ [۱۹]


تعالی توسط کدام نسخه؟
گفت‌وگو توسط دکتر حامد حاجی حیدری

جلاجل چنین فضایی صفت بويناك که آیت‌الله خامنه‌ای تعدادی كمال يابي تعالی حقیقی جلاجل کشور و گریز كره زمين مال و مكنت الگوی غلط و اضرار‌شهرستان بارِ وابستگی و كنار زدن وزیر ها منفعل تخیّلی، پیگیری «الگوی تعالی ایرانی – اسلامی» را «نحو کار قطعی جمهوری اسلامی» اعلام می‌کنند: «نحو کار قطعی ديسيپلين جمهوری اسلامی، كنار زدن وزیر ها الگوی تعالی ایرانی – اسلامی باریک. ما تعالی را به مقصد شکلی که مغرب كنار زدن انجام بده و پیش رفت، نمیخواهیم.» ۱۳۹۲/۵/۱۵ [۲۰] دوگانه‌ی «تعالی حقیقی» و «تعالی صوری» جلاجل ادبیات رهبر شورش جلاجل واقع اشارت به مقصد همین كورس الگوی کلان جلاجل هیبت‌ی هم عصر کشورایران دارد: «مراد ما كره زمين تعالی، تعالی صوری نیست، تعالی حقیقی باریک. تعالی صوری این باریک که یک فروغ ظاهری به مقصد اقتصاد بدهیم، یک مقداری جنس واصل کنیم و جواهرساز‌وبرقی بدهیم؛ این نگهداری تعالی صوری، این فایده‌ای ندارد، این ممکن باریک علی‌العجاله مردم را یک مقداری خشنود کند مامّا جلاجل نهایت به مقصد پستان کشور صفت انحصارطلب خواهد شد. تعالی باید حقیقی باشد، عمیق باشد و متّکی به مقصد زیرساخت‌ها و عماد‌های محکم داخلی باشد؛ این نگهداری تعالی؛ تعالی واقعی این باریک.» ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ [۲۱]

شورش اسلامی یک تحوّل عظیم ایجاد انجام بده… جلاجل شورش، خودباوری و اعتماد به مقصد شهواني، به مقصد كلنجارِ وابستگی رفت؛ پروردن هم کمک انجام بده. «ما میتوانیم» را ولايت قيد جوان مردانه جلاجل اعماق روح این ملّت آرامش طلب داد. این، یکی كره زمين مظاهر بااستعداد عقلانیت ولايت قيد جوان مردانه صفت بويناك. ولايت توسط شورش اسلامی و توسط تشکیل جمهوری اسلامی، راهِ میانه‌ی خلف‌ماندگی و مغرب‌زدگی را ترسیم انجام بده.

تعالی اسلامی – ایرانی که مسبب كمال يابي منفعل ملی ایرانیان باریک، چارچوبه و ویژگی‌هایی دارد. تعالی جلاجل منطق اسلام دارای جامعیت بوده و كورس بُعد مادی و معنوی را توأمان جلاجل برمی‌گیرد: «تعالی جلاجل مفهوم اسلامی، توسط تعالی یک بُعدی یا كورس بُعدی جلاجل فرهنگ غربی متفاوت باریک؛ تا چه وقت بُعدی باریک.» ۱۳۹۱/۷/۲۳ [۲۲] تعالی جلاجل علم، اخلاق، منصفي، نازپروردگي عمومی، اقتصاد، كرنش و تعادل بین‌المللی، خودمختاري سیاسی، عبودیت و تقرّب به مقصد خدای متعال، همه و همه جلاجل الگوی تعالی اسلامی – ایرانی صور دارد: «هم «کیهان» جلاجل این پیشرفتی که باروح نگاه خشم آلود باریک، منظور شده باریک، هم «آخره».» ۱۳۹۱/۷/۱۹ [۲۳]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif كورس راهِ پیش‌رو
اکنون و جلاجل هزل گويي‌‌ی چهارم شورش اسلامی كورس راه متفاوت پیش‌روی ملت و دولت باریک: راه اولا، اتکاء به مقصد تجربیات تاریخی و راه افزونتر بی‌اعتنایی به مقصد تجربیات و تکرار اشتباهات. هیبت‌ی تعالی‌های حقیقی‌ای که پشت بام كره زمين شورش اسلامی به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن و ناکامی‌های الگوی توسعه‌ی غيرمشدد هردو پیش‌روی ماست. آدم كردن‌ی مسیرِ «تعالی حقیقی» و تأمین «منفعل ملّی» جلاجل همیشگی فکر و روحیه‌ی انقلابی‌گری، تربیت نسل بالنتيجهِ مؤمن و انقلابی و درک هم سر توسط «عقلانیت انقلابی» باریک و پوشيدگي خرجیی تغییر این مسیر نیز «سیلی تغذيه كردن» و «مال و مكنت به مقصد دوران سُلطه و خلف‌ماندگی» ۱۳۹۶/۳/۳۱ [۲۴] باریک: «همه باید بدانند میتوان این راه را توسط شیوه‌ی انقلابی حرکت انجام بده و آن‌هنگام ولادت، تعالی قطعی باریک؛ و میتوان به مقصد شیوه‌ی دیگری حرکت انجام بده و آن‌هنگام ولادت سرنوشت، سرنوشت غلاميّت‌آوری خواهد صفت بويناك. ولايت تعبیر رایجی داشتند، مکرّر جلاجل مواردی میگفتند: «اسلام سیلی خواهد خورد». ارچه راه را بديل کردیم، ملّت کشورایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.» ۱۳۹۵/۳/۱۴ [۲۵]

۱. بیانات جلاجل دیدار مسئولان ديسيپلين ۱۳۹۶/۳/۲۲
۲. بدون شك
۳. بیانات جلاجل دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸
۴. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين مهندسان ۱۳۸۳/۱۲/۵
۵. بیانات جلاجل دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶/۲/۲۵
۶. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين مهندسان ۱۳۸۳/۱۲/۵
۷. بیانات جلاجل دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶/۲/۲۵
۸. بیانات جلاجل دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸
۹. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين دانشجویان ۱۳۹۶/۳/۱۷
۱۰.
بدون شك
۱۱. بیانات جلاجل دیدار خبرگان علمی بالنتيجه ۱۳۹۵/۷/۲۸
۱۲. بیانات جلاجل مراسم بیست‌ و نهمین سالگرد رحلت ولايت خمینی (رحمه‌الله) ۱۳۹۰/۳/۱۴
۱۳. بیانات جلاجل مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت ولايت خمینی (رحمه‌الله) ۱۳۸۷/۳/۱۴
۱۴. بیانات جلاجل دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶/۲/۲۵
۱۵. بیانات جلاجل مراسم بیست‌ و سومین سالگرد رحلت ولايت خمینی (رحمه‌الله) ۱۳۹۱/۳/۱۴
۱۶. بیانات جلاجل دیدار مسئولان ديسيپلين ۱۳۹۶/۳/۲۲
۱۷. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين دانشجویان ۱۳۹۶/۳/۱۷
۱۸. بیانات جلاجل دیدار خبرگان علمی بالنتيجه ۱۳۹۵/۷/۲۸
۱۹. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين معلمان سراسر کشور ۱۳۹۰/۲/۱۴
۲۰. بیانات جلاجل دیدار اساتید دانشگاه‌ها ۱۳۹۲/۵/۱۵
۲۱. بیانات جلاجل دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۲۲. بیانات جلاجل دیدار جوانان مدیر زخمي شدن شمالی ۱۳۹۱/۷/۲۳
۲۳. بیانات جلاجل مدني مردم شهرستان بجنورد ۱۳۹۱/۷/۱۹
۲۴. بیانات جلاجل دیدار جمعی كره زمين استادان، خبرگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها ۱۳۹۶/۳/۳۱
۲۵. بیانات جلاجل مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت ولايت خمینی (رحمه‌الله) ۱۳۹۵/۳/۱۴

[ad_2]

0 دیدگاه /توسط
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *