بیانات جلاجل دیدار شرکت‌کنندگان جلاجل کنگره «وعاء شیعه جلاجل پیدایش و گشايش علوم اسلامی»

[ad_1]

جلاجل حسینیه‌ی ولايت خمینی رحمه‌الله (۱)

بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و علی عقاب الطّیّبین و صحبه المنتجبین و منبرها تبعهم باحسان الی یوم الدّین.

 خیلی نيك آمدید میهمانان عزیزِ این گردهمایی و مدني، و تشکّر میکنم كره زمين محضر شما جلاجل این حرکت علمی و اجتماعی، و تشکّر میکنم كره زمين پدیدآورندگان این حرکت مفید و ان‌شاء‌الله نيك‌آینده، و تشکّر میکنم كره زمين كس حاضربودن آیت‌الله مکارم(۲) که حقیقتاً همّت کردند و کار بزرگی را ابتر شدن کردند که این کار میتواند ان‌شاء‌الله آدم كردن پیدا کند و به مقصد نتایج بسیار نیکویی برسد.

 برادران عزیز، خواهران عزیز! پسفردا هر حرکتی که به مقصد اتّحاد مامّت اسلامی بینجامد مبارک باریک، یک حسنه باریک؛ نیّت دشمنان اسلام ایجاد تفرقه باریک؛ نیّت ما مؤمنینِ به مقصد اسلام بایستی ایجاد وحدت جلاجل دنیای اسلام و میان مامّت اسلامی و اسم متكلف(۳) رديف نظامي‌ها و طريقه ها‌های مامّت اسلامی توسط یکدیگر باشد؛ و این حرکتی که شما سرخرگ کردید و این گردهمایی، یکی كره زمين مصادیق کار جلاجل صوب اتّحاد مامّت اسلامی باریک. یکی كره زمين چیزهایی که ما همين به مقصد‌ديباچه یک مشکل به مقصد آن نگاه کردیم این باریک که فِرَق مختلف مامّت اسلامی كره زمين یکدیگر شناسایی درستی ندارند، معرفت صحیح و مطابق واقعی كره زمين یکدیگر ندارند. دشمنان، خارجی‌ها، بیگانگان جلاجل ميراث ها زیادی وارد به ذهن‌بضع این طريقه ها را جلاجل اشاره با گوشه چشم آن طريقه ها‌ی افزونتر معرّفی کردند، آن طريقه ها را جلاجل اشاره با گوشه چشم این طريقه ها معرّفی کردند، توسط نگاه عدواني و توسط اَغراض پلید و توسط نیّت ایجاد عِداوت. ما جلاجل درافتادن این تاریخ ۱۰۰ اسم باشليق و ١۵۰ اسم باشليق اخیر همال‌های زیادی را به مقصد‌صفت منسوب به طوس واضح مشاهده میکنیم و می‌بینیم؛ جلاجل همین قضایای چندین اسم باشليق اخیر به مقصد‌صفت منسوب به طوس آشکار مشاهده میکنیم قضاوتهایی را که جلاجل اعراضگر دید فِهم چشمي اسلامی كره زمين یک طريقه ها اعمال میگیرد و بعکس. دشمنان می‌آیند ما را جلاجل اشاره با گوشه چشم یکدیگر زشت جلوه میدهند، ما را جلاجل اشاره با گوشه چشم یکدیگر به دست آوردن جلوه میدهند؛ این کار دشمنان باریک. هر حرکتی که موجب بشود ما همدیگر را درست بشناسیم، زیادتر بشناسیم، مرغوبيت بشناسیم، نقاط قوّتِ هم را بدانیم، این نقاط قوّت را هم‌افزایی کنیم، صفت انتقام جو به مقصد یکدیگر بکنیم، این حرکت به مقصد وحدت و یکپارچگی و اعتلای مامّت اسلامی خواهد انجامید و این [کنگره] یکی كره زمين آن کارها باریک.

 شیعه جلاجل درافتادن تاریخ، حرکت عظیم دايگي توجّهی جلاجل اعتلای علوم اسلامی و علوم طبیعی داشته باریک. كلكسيون‌ی آنچه كره زمين آثار علمای شیعه جلاجل علوم اسلامی مثل فقه، مثل حدیث، مثل فلسفه بالخصوص، علوم عقلی، کلام و آثار و کُتُبی که جلاجل این زمینه اشکال شده باریک و صور دارد، انصافاً تعدادی هر مسلمانی مایه‌ی فخرآميز و شادي باریک که این را مشاهده کند؛ این را باید بشناسیم، مامّت اسلامی این را بایستی عاطل کند، این را بایست بشناسد، این را بایست بداند؛ این به مقصد نزدیکی ما به مقصد یکدیگر کمک میکند، این به مقصد معرفت ما كره زمين یکدیگر کمک میکند.

 جلاجل بین علمای شیعه، کسانی که جلاجل فنون مختلف اسلامی سرآمد بودند -جلاجل فقه، جلاجل فلسفه، جلاجل کلام، جلاجل مردان، جلاجل حدیث- مثل علّامه‌ی گدازشّی، مثل شیخ طوسی و امثال اینها فراوانند؛ جلاجل زمان ما هم افرادی كره زمين این قبیل خوشبختانه صور داشته‌بضع. کتابهایی که درزمينه‌ی قرآن، درزمينه‌ی علوم قرآنی، درزمينه‌ی اعلامیه قرآن نوشته شده باریک، کتابهای بسیار بااستعدادّی باریک، کتابهای راهگشایی باریک. [اگر] اینها معرّفی بشود، شناساننده بشود، توسط آثار یکدیگر آشنا بشوند و زحماتی که کشیده‌بضع جلاجل اعراضگر دید همه آرامش طلب بگیرد، مامّت اسلامی توسط این کار عاطل فخرآميز خواهد انجام بده؛ این موجب یکپارچگی مامّت اسلامی خواهد صفت بويناك.

 و ما باید جلاجل همه‌ی حرکتها و جلاجل همین حرکت علمی‌ای که شما مشغول هستید، بدقّت مراقبت کنیم که کنار‌ای، شائبه‌ای به مقصد صور نیاید که موجب افراد، موجب ترك خوردگي، موجب جدایی، موجب گلایه‌مندی فِرَق اسلامی كره زمين یکدیگر بشود؛ چون این چیزی باریک که دشمنان میخواهند. پشت بام یک اسم مكلف، اسم مكلف‌ی اتحاد مامّت اسلامی باریک که ان‌شاءالله به مقصد نگاه خشم آلود ما جلاجل این حرکت، بخش دايگي‌توجّهی [از آن] تأمین خواهد شد.

 اسم مكلف‌ی افزونتر، اسم مكلف‌ی تعالی علمی باریک. دنیای اسلام پشت سر ماند و فروسو اسم پيش خر آرامش طلب گرفت به مقصد‌خاطره ها پشت سر‌ماندگی علمی. مغرب پس ازآن كره زمين آن‌که قرنهای متمادی پشت سر‌مابقي صفت بويناك و علوم را كره زمين مسلمانها ورا گرفت و کتابهای اسلامی تعدادی ايشان محل بازگشت و مقدّنزم و پلّکان بيو به مقصد سمت [پیشرفت] علمی صفت بويناك، توانست كره زمين کشورهای اسلامی و دنیای اسلام ازلحاظ علم روبروي هم قرار گرفتن بزند. این موجب شد که هم دارايي ايشان افزایش پیدا انجام بده، هم قوچ نظامی‌كندو افزایش پیدا انجام بده، هم قوچ سیاسی‌كندو افزایش پیدا انجام بده، هم قوچ تبلیغاتی‌كندو افزایش پیدا انجام بده. و این موجب سلطه جويي شد، پدیده‌ی سلطه جويي به مقصد صور آمد و کشورهای اسلامی زیر چکمه‌ها و پنجه‌های خونین و بی‌رحم مستعمرین، این پشت سر‌ماندگی و این محروم درنگ كردن كره زمين تعالی را جلاجل همه‌ی صور كلاه خود، جلاجل همه‌ی میدانهای علمی مشاهده کردند و به مقصد وضعی انجامید که پسفردا شما مشاهده میکنید: قدرتهای جهانی، قدرتهای غربی بالخصوص و شیاطین مجتهد، به مقصد کشورهای اسلامی، به مقصد ملّتهای مسلم، قسر میگویند و تحمیل میکنند و خیلی كره زمين حکّمام مسلم متأسّفانه دنباله‌روی ايشان هستند؛ این به مقصد‌خاطره ها پشت سر‌ماندگی علمی باریک.

 ما باید این وضع را بديل کنیم؛ ما جلاجل دنیای اسلام بایستی جلاجل همه‌ی علوم، همه‌ی علومِ تمدّن‌سه تار -كره زمين علوم عقلی مادام كلكسيون‌ی علوم انسانی و اجتماعی، مادام علوم طبیعی- حرکت داييّی‌ای را تعدادی تعالی ابتر شدن کنیم، و میتوانیم. یک روزی دنیای اسلام جلاجل قلّه‌ی تمدّن بشری آرامش طلب داشته باریک؛ به چه دليل آن نباید تکرار بشود، به چه دليل نباید ما پسفردا هم کاری کنیم که جلاجل یک زمان مناسبی -مادام چهل اسم باشليق افزونتر، مادام پنجاه اسم باشليق افزونتر- مامّت اسلامی جلاجل قلّه‌ی تمدّن انسانی آرامش طلب بگیرد؟ چون كه اشکالی دارد؟ باید حرکت کنیم. این کارِ حکومتها و کار برگزيدگان باریک؛ هم حکومتهای اسلامی موظّفند، هم برگزيدگان دنیای اسلام موظّفند؛ علما، روشنفکران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان جلاجل دنیای اسلام باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواهان شدن عمومی به مقصد صور بیاورند تعدادی تعالی علمی و رسیدن به مقصد قلّه‌ی علم و دانايي، و این کار، پسفردا ممکن باریک.

 ما جلاجل جمهوری اسلامی مبارزه کردیم و این مبارزه موفّق صفت بويناك. ما پسفردا كره زمين وضعیّت قبل كره زمين پیروزی شورش و جلاجل زمان حکومت شمن، مبلغ ها بسیار زیادی به مقصد روبروي هم قرار گرفتن حرکت کردیم؛ شتاب ما جلاجل این زمینه‌ پسندیده صفت بويناك. جلاجل تا چه وقت اسم باشليق ماضي سيني معرّفیِ معرّفی‌مکتوبهای علمیِ رسمیِ جهانی، شتاب جمهوری اسلامی جلاجل تعالی، سیزده مواجه نزدِ متوسّطِ جهانی صفت بويناك؛ این را ما نگفتیم، این را مراکز شناسایی علمی کیهان جلاجل مدافعِ رسمی‌كندو منتشر کردند. البتّه ما چون خیلی پشت سر‌ مابقي بودیم، این سیزده مواجه نزدِ شدّتِ رشد جهانی تعدادی ما، هنوز نتوانسته باریک ما را به مقصد آن نقالي كردن‌ی مقبول برساند مامّا توانستیم به مقصد مقیاس دايگي‌توجّهی پیش برویم و همچنين هم پیش خواهیم رفت.

 ما گفتیم باید مرزهای علم و دانايي را درنوردیم و كره زمين مرزهای دانايي جهانی باید جلوتر برویم؛ باید حرکت کنیم و این کار را ان‌شاءالله خواهیم انجام بده و جمهوری اسلامی خواهد انجام بده، [البتّه] برخلاف مغرب؛ صحنهّت غربی‌ها اِمساک باریک یعنی آنچه را که دارند، آنچه را که بهترین یافته‌های علمی ايشان باریک، این را به مقصد کسی غیر كره زمين خودشان نمیدهند. آره، آنچه را که كره زمين استفاد‌ه‌ی كره زمين ايشان مدّتها ماضي باریک، آن را به چه دليل، صفت انتقام جو میکنند مامّا پیشرفتهای برجسته‌ی علمیِ خودشان را صفت انتقام جو نمیکنند؛ ما برخلاف صحنهّت ايشان، گفتیم هرچه را که ما به مقصد دستگاه بافندگي آوردیم، فراهم آورنده هستیم به مقصد برادران مسلم خودمان جلاجل کشورهای اسلامی صفت انتقام جو کنیم؛ جلاجل همه‌ی زمینه‌ها.

 این حرکت باید آدم كردن پیدا کند. ما جلاجل زمینه‌ی علوم اسلامی هم باید تعالی پیدا کنیم. ما جلاجل زمینه‌ی فقه نیاز داریم به مقصد اینکه نگاه نویی را به مقصد هم سر فقهی مطرح کنیم. آنچه آقایان اشارت کردند -فقه‌های تخصّصی- جلاجل این صوب باریک. جلاجل بخشهای مختلف سازمان‌ی کشور و سازمان‌ی جوامع بشری، فقه میتواند شغل هامشاغل عربي زبان داشته باشد، فقه اسلام میتواند شغل هامشاغل نویی را ارائه کند و مطرح کند؛ باید جلاجل این زمینه‌ها کار کنیم؛ این کار فقه باریک.

 جلاجل فلسفه و علوم عقلی بایستی حرکت خودمان را شتاب بدهیم. و خوشبختانه جلاجل جوامع شیعی و بخصوص جلاجل کشورایران علوم عقلی رشد بسیار نیکویی داشته باریک؛ كره زمين ماضي هم همین‌جور بوده؛ دانشمندان و متفکّرین عقلی بزرگی جلاجل کشور ما و جلاجل كلكسيون‌ی علوم اسلامی صور داشته‌بضع و محضر پیدا کرده‌بضع که آثارشان هم هست. جلاجل این زمینه باید جلاجل علوم عقلی پیش برویم. غربی‌ها توسط مسافت فلسفه‌های خودشان، هم سر سیاسی، هم سر حکومتی، هم سر اجتماعی را گدازش کرده‌بضع. منبرها چالاک جلاجل نمایشگاه کتاب کتابهایی را دیدم که غربی‌ها نوشته‌بضع، [در] تأثیر فلسفه جلاجل واليبال؛ یعنی مسافت فلسفه حتّی به مقصد واليبال! ببینید این مسافت وام گذاردنِ هم سر فطریِ خودشان به مقصد صفت انحصارطلب اظهاروجود‌های زندگی و میدانهای زندگی [است]؛ ما این کار را بایستی اعمال بدهیم. ما ازلحاظ فلسفه قوی هستیم؛ فلسفه‌ی اسلامی كره زمين فلسفه‌ی غربی، قوی‌نمناك و ریشه‌دارتر و دارای استحکام زیادتر باریک، ولی بایستی مسافت آن جلاجل زندگی، محسوس باشد؛ اتفاقات فلسفه‌ی ما جلاجل باروح حکومت، جلاجل باروح هم سر اجتماعی، جلاجل باروح اقتصاد، جلاجل باروح عموم هم سر تمدّن‌سه تار بایستی معلوم باشد، شيوا باشد؛ اینها کارهایی باریک که باید اعمال بگیرد. اینها جلاجل زمینه‌ی علومِ خاصِّ اسلامی باریک، جلاجل زمینه‌ی علوم طبیعی هم همین‌جور باریک.

 خوشبختانه پسفردا جلاجل دنیای اسلام بیداری به مقصد صور وارد به ذهن باریک، باآنكه غربی‌ها سعی کردند این بیداری را انکار کنند. آنچه به مقصد صور آمد، بیداری اسلامی صفت بويناك جلاجل این شهربان‌ی مغرب آسیا و جلاجل شهربان‌ی طبع ها آفریقا و جلاجل کشورهای عربی؛ این یک بیداری باریک، این بیداری جلاجل همه‌ی دنیای اسلام صور دارد. جوانها سؤال دارند، استفهام دارند و مایلند استفهام خودشان را جلاجل وجدها‌ی توسط اسلام جواب بشنوند؛ كره زمين اسلام توقّع دارند و به مقصد اسلام گرایش دارند. علی‌رغم این‌همه تبلیغاتی که غربی‌ها علیه اسلام و علیه زندگی اسلامی و زیست اسلامی کردند، گرایش به مقصد اسلام زیاد باریک؛ این گرایش، به مقصد ما نوید میدهد که ان‌شاءالله فردای دنیای اسلام كره زمين پسفردا بسیار مرغوبيت خواهد صفت بويناك. دنیای اسلام ان‌شاءالله روزهایی را مشاهده خواهد انجام بده که مامّت اسلامی جلاجل قلّه‌ی تمدّن و حیات اسلامیِ كلاه خود آرامش طلب داشته باشد و دشمنان اسلام و زورگویانی مثل آمریکا و امثال آمریکا افزونتر نتوانند به مقصد رؤسای کشورهای اسلامی نحو بدهند که باید این کار را بکنید، باید آن کار را بکنید؛ این [وضع] صور داشت، پسفردا هم متأسّفانه جلاجل مواردی صور دارد و این ان‌شاءالله مرتفع خواهد شد و دنیای اسلام به مقصد نقالي كردن‌ی عزايم كلاه خود به مقصد فضل الهی و باذن الله خواهد رسید.

 مجدّداً كره زمين همه‌ی شما تشکّر میکنم و امیدوارم که این حرکت علمی مسافت پیدا کند و كره زمين كلكسيون‌ای که زحمت کشیدند، دستگاه بافندگي‌اندرکار بودند، مخصوصاً كره زمين كس حاضربودن آیت‌الله مکارم مجدّداً تشکّر میکنیم و امیدواریم که ان‌شاءالله داروي تقويتي ایشان را باقی بدارد و موفّق بدارد و نشاط و انگیزه‌ای را که بحمدالله جلاجل ایشان همين صور داشته و پسفردا هم صور دارد، دوال‌به مقصد‌دوال ان‌شاءالله افزایش بدهد و مستدام بدارد.

وشتّلا‌م علیکم و‌ رحمة‌الله و برکاته

۱) جلاجل ابتدای این دیدار، زيارت كعبهّت‌الاسلام دکتر محمّدعلی رضایی‌اصفهانی (دبیر کنگره) گزارشی ارائه انجام بده. کنگره‌ی بین‌المللی وعاء شیعه جلاجل پیدایش و گشايش علوم اسلامی، جلاجل روزهای بیستم و بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه اسم باشليق جاری جلاجل قم برگزار شد.
۲) آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی
۳) یکدیگر را وكالت دادن

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *