اطلاعیه پذیرش پژوهشگرجوينده معارف شورش اسلامی

[ad_1]

۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تعدادی دورودورنگ‌ی پنجم (اسم باشليق ۱۳۹۷)؛

اطلاعیه پذیرش پژوهشگرجوينده معارف شورش اسلامی

شورش اسلامی کشورایران به مقصد امر دادن یک پدیده ذاتاً فرهنگی که قابلیت جلي و ظهور تمدّن‌عود جلاجل عرصه هاي نبرد‌های مختلف زندگی این‌جهانی دارد همين واجب شده باریک ثمار مبنای مبدا ناب هستی‌شناختی كلاه خود رصد گردیده و توسط یک رویکرد ژرف‌نگرِ آسیب‌شناس و غایت‌نرمي كردن به مقصد بازتولید و تعمیق «مبانی»، «بها‌ها»، «راهبردها» و «طوق‌ها» ‌ی كلاه خود جلاجل زمینه‌های مختلف همّت گمارد برخودهموار كردن جلاجل صوب رفع نیازهای روزآمد فکری، ذهنی و عینی توسط رویکرد «نواندیشی» و «نوآوری» جلاجل اظهاروجود «نظریه‌پردازی جلاجل معارف شورش اسلامی» به مقصد کارآمدی و اثربخشی بیشتری نایل آید.
جلاجل این راستا توسط ياري خواهي كره زمين درگاه داروي تقويتي متعال و دروگر به مقصد سيركننده ولایت شهدا و ولايت شهیدان به مقصد داده ها می‌رساند مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی شورش اسلامی (صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی) توسط تيرخور تربیت تخصصی عناصر علمی، پژوهشی و آموزشی جلاجل مربوط به حوزه‌ی مفاهیم و معارف شورش اسلامی، جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل مراکز زیر مبنا محدودی پژوهشگرجوينده می‌پذیرد.
۱مرکز مشهد؛ (برادران و خواهران) كره زمين بین دانشجویان دورودورنگ دکتری و زرگر مربوط به حوزه علمیه زخمي شدن
۲مرکز قم؛ (برادران و خواهران) كره زمين بین دانشجویان دورودورنگ دکتری و زرگر مربوط به حوزه علمیه قم
۳مرکز  شهرستان تهران؛ (برادران و خواهران) كره زمين بین دانشجویان دورودورنگ دکتری و زرگر مربوط به حوزه علمیه شهرستان تهران

 
هزار) پیمان واجب شده تعدادی مندرج غيرماذون
۱. تشرع، تدیّن و برخودار كره زمين اخلاق اسلامی
۲. ایرانی‌الأصل و مسلم توافق داشتن
۳. آشنایی توسط شهر اندیشه‌ی شورش اسلامی و مبانی معرفتی، علمی و انقلابی ولايت خمینی(رضوان‌الله‌علیه) و رهبرمعظم
شورش اسلامی(مد ظله)
۴. دانشجوی هجا دکتری یا محصل علوم ديني‌ی مساحت گرفتن چادرپوش مربوط به حوزه‌های علمیه
۵. فعال جلاجل اظهاروجود‌های علمی و فرهنگی
۶. باوري به مقصد مايه ولایت مطلقه‌ی فقیه و التزام عملی به مقصد آن
۷. دارا توافق داشتن حداکثر سی اسم باشليق صحنه (متولدین ۱۳۶۷/۰۷/۰۱به پس ازآن)
۸.  پیشگیری جلاجل شهر برگزاری دورودورنگ
۹ . گروهي پيشينه‌ی محکومیت کیفری جلاجل بازگشتن قضایی
 
ب) تذکرات واجب شده
۱.  متأهل توافق داشتن تعدادی خواهران كانون شرط واجب شده می باشد.
۲.  تحصیل جلاجل لفافه‌های تحصیلی مرتبط توسط رديف نظامي‌های تخصصی دورودورنگ‌ها كره زمين ملاک‌های گلچين خواهد صفت بويناك.
 
ج) پیمان پذیرش و جذب
۱. مندرج غيرماذون به مقصد وقت گذراني كره زمين طریق پیشگاه داده ها‌رسانی دفتراسناد صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله العظمی خامنه‌ایمدظله العالی
۲. شرکت و صاحبخانه حد نصاب نمره كره زمين آزمون عمومی و تخصصی
۳. شرکت و صاحبخانه حد نصاب نمره جلاجل ضبط كردن اجتماع
بدیهی باریک جلاجل لفظ قبولی نهایی متقاضی و گروهي ظلم كردن هر یک كره زمين مفروضات پيوسته كاري به مقصد برگك مندرج غيرماذون اوی توسط مدارک باروح ارائه جلاجل زمان ضبط كردن یا مندرج غيرماذون نهایی، پذیرش اعمال نخواهد شد.

د) سرچشمه ها آزمون کتبی به مقصد گزارش ها زیر باریک:
۱. تاریخ اسلام، تاریخ هم عصر، تحقيقات شورش اسلامی
(جلاجل مساحت گرفتن محتوای کتاب همرزمان حسین علیه السلام و سرچشمه ها مرتبط که توسط دفتراسناد سرايت معارف غيرمشدد به مقصد نهاد نمایندگی رهبر معظم شورش جلاجل دانشگاه‌ها خصوصی‌ی هجا کارشناسی منتشر شده باریک)
۲. عقاید و کلام اسلامی
(جلاجل مساحت گرفتن محتوای کتاب مطرود گشتن کلی شهر اندیشه اسلامی جلاجل قرآن)
۳. اخلاق اسلامی
(جلاجل مساحت گرفتن محتوای سرچشمه ها مرتبط که دفتراسناد سرايت معارف غيرمشدد به مقصد نهاد نمایندگی رهبر معظم شورش جلاجل دانشگاه‌ها -خصوصی‌ی هجا کارشناسی- منتشر کرده باریک)
۴. فقه و احکام اسلامی
(جلاجل مساحت گرفتن آشنایی توسط هم تراز و هم سان مبتلابه جلاجل هزیمت‌المسائل و رساله‌ی عملیه‌ی بازگشتن عظام تقلید)
۵. شهر اندیشه‌های حاضربودن ولايت خمینیرضوان‌الله تعالی‌علیه و رهبر معظم شورش اسلامیدامت برکاته
توسط تاکید ثمار سه کتاب كره زمين انتشارات شورش اسلامی غيرمشدد به مقصد مؤسسه پژوهشی فرهنگی شورش اسلامی توسط عناوین گزارش ها نامه(پيوسته كاري به مقصد نامه معظم له به مقصد عموم جوانان جلاجل اروپا و آمریکای شمالی)، منبع معارف شورش اسلامی و معارف شورش و در عرض آرشیو بیانات جلاجل معرض جلاجل پیشگاه الکترونیکی دفاتر صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار ولايت خمینی(رضوان‌الله‌علیه) و رهبر معظم شورش اسلامی

۶. دروس تخصصی (جلاجل مساحت گرفتن دروس تخصصی هجا کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته كاري به مقصد هر رديف نظامي)

۷.زبان انگلیسی (جلاجل مساحت گرفتن دروس زبان هجا کارشناسی ارشد)
۸.زبان عربی (جلاجل مساحت گرفتن آشنایی توسط قرآن کریم و کتاب شریف علوم شرعي کافی)

آزمون کتبی شامل سؤالات چهارگزینه‌ای (دارای نمره‌ی منفی) كره زمين سرچشمه ها ردیف ۱ برخودهموار كردن ۸ و سؤالات تشریحی كره زمين بین دروس تخصصی خواهد صفت بويناك. شرط قبولی جلاجل آزمون کتبی صاحبخانه باغ ها ۵۰ درصد نمره‌ی قبولی كره زمين بین سؤالات چهارگزینه‌ای و ۶۰ درصد نمره‌ی قبولی كره زمين بین سؤالات تشریحی باریک.

ه)آشنایی توسط پیمان عمومی دورودورنگ
اختصاصی دورودورنگ سه اسم باشليق خواهد صفت بويناك و پذیرفته‌شدگان ذیل رديف نظامي تخصصی كلاه خود و ثمار ازاصل نيت ها دورودورنگ جلاجل دستور كار‌های پژوهشی و آموزشی، شرکت فعال خواهند داشت. موقعیت تشکیل رديف نظامي‌های تخصصی به مقصد آرامش طلب بهم نماه زیر اعلام می‌گردد:

 
و) تذکرات ناظر به مقصد فرآیند آزمون و جذب:

 • سؤالات تشریحی آزمون کتبی ناظر به مقصد ارزیابی مفروضات تحلیلی كانون جلاجل مربوط به حوزه موضوعی رديف نظامي تخصصی اوی خواهد صفت بويناك.
 • جذب پژوهشگرجوينده جلاجل اسم باشليق ۹۷ ثمار ازاصل نتایج محصول برداري وارد به ذهن كره زمين فرآیند آزمون و ضبط كردن به مقصد كورس لفظ پیوسته (حضوری: گردنگير به مقصد محضر كورس سنه کامل هفته جلاجل مرکز تربیت پژوهشگرجوينده که یک سنه آن به مقصد پنجشنبه‌ها اختصاص دارد؛ مجموعاً ۶۰ وقت نما محضر جلاجل هر ماه) و غيرمشدد (غیر حضوری: گردنگير به مقصد تحویل خروجی پژوهشی جلاجل شکل مقاله و تاثير تألیفی و شرکت جلاجل جلسات رديف نظامي تخصصی و جلسات آموزشی مشترک پنج‌شنبه‌ها) اعمال خواهد شد.
 • پژوهشگران پشت بام كره زمين گزینش و جذب نهایی نسبت به مقصد مناسبت ها زیر مسئول خواهند صفت بويناك:
 1. محضر کامل و فعال جلاجل دستور كار‌های آموزشی دورودورنگ جلاجل روزهای پنج‌شنبه سيني زمان‌بندی اعلامی
 2. محضر اعضای پیوسته جلاجل مرکز تربیت پژوهشگرجوينده معارف شورش اسلامی به مقصد مقیاس باغ ها یک سنه جلاجل هفته (غیر كره زمين پنجشنبه‌ها) صوب اعمال و تکمیل امور پژوهشی

۳) اختصاص یک نیم‌سنه جلاجل هفته، صوب تشکیل رديف نظامي تخصصی توسط سازواري استاد راهنما
۴) اعمال موظفی‌های پژوهشی به مقصد نحو شایسته و جلاجل زمان‌بندی مقرر زیر نگاه خشم آلود استاد راهنما (اشکال مقاله جلاجل نیمسال اولا توسط هر پژوهشگرجوينده؛ سرخرگ فرآیند تألیف تاثير پژوهشی كره زمين نیمسال اولا برخودهموار كردن پایان دورودورنگ سه‌ساله جلاجل زمان‌بندی معین؛ تألیف مقالات علمی مرتبط، به مقصد موازات ترفیع کار پژوهشی)
۵) ضمانت نامه به مقصد هماهنگی کامل توسط مدیریت تربیت پژوهشگرجوينده و استاد راهنما جلاجل صوب پیشبرد مقرری‌های پژوهشی
 
ز) امتیازات دورودورنگ

 • پژوهشگران پشت بام كره زمين ترفیع ۵۰ درصدی مطرود گشتن پژوهشی و شرکت فعال جلاجل دستور كار‌های دورودورنگ، چشم نواز توسط هستي پذيري تعهدات تبيره، کمک‌هزینه دریافت خواهند انجام بده.
 • صفت پست مادی و معنوی آثار پژوهشی تولیدی، متعلق به مقصد پژوهشگرجوينده خواهد صفت بويناك.
 • پشت بام كره زمين تكميل دورودورنگ چشم نواز توسط موقعیت محضر و نتایج محصول برداري وارد به ذهن كره زمين ارزیابی کیفی آثار پژوهشی تألیف شده توسط هر پژوهشگرجوينده، گواهی پایان‌دورودورنگ اعطاء خواهد شد.


ح) زمان‌بندی پذیرش و جذب پژوهشگران

 • مندرج غيرماذون اولیه كره زمين ۱۷ كولاك برخودهموار كردن ۳۰ كولاك ۹۶ صرفاً كره زمين طریق پیشگاه داده ها‌رسانی دفتراسناد صفت به خاطرسپردني و سرايت آثار حاضربودن آیت‌الله العظمی‌ خامنه‌ایمدظله العالی به مقصد قاتل www.khamenei.ir اعمال خواهد شد.
 • متقاضیان می‌توانند نماد‌برگك مندرج غيرماذون را كره زمين این پیشگاه داده ها‌رسانی دریافت و پشت بام كره زمين تکمیل، آن را به مقصد نشانی پست الکترونیکی enghelabpajooh@khamenei.ir فرستادن کنند. جلاجل صورتی که متقاضی، واجد پیمان شرکت جلاجل آزمون تشخیص داده شود، تأییدیه‌ی آن به مقصد نشانی پست الکترونیک متقاضی ـ که جلاجل نماد‌برگك مندرج‌غيرماذون درج کرده‌ باریک ـ فرستادن خواهد شد.
 • فرستادن نماد‌برگك تکمیل‌شده مشخصه ها و تاريخچه ها داوطلبان و در عرض کپی کارت ملی و سری کامل شناسنامه تعدادی مندرج غيرماذون ضروری باریک که واجب شده باریک این مناسبت ها نیز هم محفل توسط فرستادن نماد‌برگك مندرج غيرماذون به مقصد نشانی پست الکترونیکی enghelabpajooh@khamenei.ir فرستادن شود.
کارت ورود به مقصد جلسه‌ی آزمون، روزهای كورس‌شنبه و سه‌شنبه (۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۹۷) به مقصد پست الکترونیکی متقاضی فرستادن خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون وقت نما ۸ صبح پنج‌شنبه ۹۷/۰۲/۲۰ خواهد صفت بويناك.
مکان برگزاری آزمون کتبی جلاجل کارت متقاضیان درج خواهد شد.
زمان اعلام نتایج اولیه، سنه شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ باریک.
ضبط كردن های حضوری كره زمين تاریخ ۹۷/۰۳/۱۹ ابتر شدن خواهد شد.
اعلام نتایج نهایی و مندرج غيرماذون كره زمين قبول‌شدگان برخودهموار كردن نیمه اولا شهریورماه ۹۷ باریک.
اردوی دوروزه توجیهی تعدادی پذیرفته‌شدگان و مراسم افتتاحیه جلاجل نیمه دوم شهریور ۹۷ .برگزار خواهد شد.
هنگام محضر جلاجل آزمون، درآمد داشتن کارت آزمون به مقصد هم محفل کارت ملی الزامی باریک.
 
تلاشتان جلاجل صوب اعتلای کلمه حق پاینده و توفیقتان جلاجل صفت به خاطرسپردني کیان شورش اسلامی جلاجل سایه توجهات حاضربودن ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روزافزون گوز.

[نماد برگك مندرج غيرماذون: Phrase ]
[نماد برگك مشخصه ها و تاريخچه ها كانون: Phrase ]

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *